Camerele de supraveghere nu rezolvă problema violenței în spațiul școlar

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Hartet” nu susțin inițiativa Ministerului Educației privind introducerea sistemului de supraveghere audio-video în sălile de clasă fără acordul cadrelor didactice și Continuare »

Oferta de odihnă și tratament pentru anul 2024

După o perioadă plină de provocări și realizări, ca în fiecare an, vă oferim posibilitatea de a vă planifica concediul de odihnă. Tocmai de aceea, am pregătit o selecție de oferte concepute Continuare »

Școlile din România au nevoie urgentă de o strategie de combatere a violenței de orice gen

Sistemul de educație din România își arată din nou vulnerabilitatea în fața cazurilor de violență și abuz, fie că vorbim despre situația de la Școala “Nicolae Titulescu” din Capitală sau de cazul Continuare »

FSLI condamnă consumul de droguri

Consumul de droguri trebuie stopat, iar cei implicaţi în traficul de substanţe, indiferent cine sunt, trebuie să răspundă în faţa legii! Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ condamnă acţiunea persoanelor care au avut Continuare »

Contractul Colectiv de Muncă a fost înregistrat la MInisterul Muncii

  În data de 5 iulie 2023, la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a fost înregistrat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învățământ Preuniversitar. Descarcă CCMUNSNCIP Continuare »

SUNT ÎN GREVĂ! Pentru că îmi pasă de educație!

SUNT ÎN GREVĂ! Pentru că îmi pasă de educație! Pentru că mi-am respectat elevii și pe părinții acestora! Pentru că m-am săturat de CONTINUA REFORMĂ, fără noimă, fără obiective, fără ținte strategice, Continuare »

Cuvântul Sindicatului – Anul VIII, Nr. 1 (13), mai 2023

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava își reiterează publicația ”Cuvântul Sindicatului” în contextul noilor provocări din domeniul educației. Cuvantul Sindicatului – Anul VIII, Nr. 1 (13), mai 2023 Continuare »

A fost emis Ordinul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anii 2023-2026

A fost emis Ordinul privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ se stat  în Minsterul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii Continuare »

FSLI depune din nou în Parlament proiectul de lege privind protecția cadrelor didactice

FSLI depune din nou în Parlament proiectul de lege privind protecția cadrelor didactice! Parlamentarii care refuză adoptarea acestei legi devin complicii agresorilor din şcoli! Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ va depune din Continuare »

 

Proiect – Codul de etică pentru învățământul preuniversitar

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. – (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.

(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional,  responsabile cu instruirea şi educaţia  şi care, în conformitate cu  prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, în inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic.

(3) Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcţia de cadru didactic în  sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, public sau privat, indiferent de statutul deţinut.

Art. 2. – Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ  preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

Art. 3. – Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

a) autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea conţinutului acestui cod;

b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, particular sau confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod special a persoanelor care îndeplinesc funcţia  de cadre didactice;

c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;

d) reducerea practicilor  inadecvate şi/sau  imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar;

e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;

f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;

g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.

Art. 4.- Orice persoană din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabilă cu instruirea şi educaţia, are obligaţia/ datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.

 

CAPITOLUL II

VALORI/PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ

 Art. 6. – Personalul din sistemul de învăţământ  preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:

a)    imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;

b)    responsabilitate morală, socială şi profesională;

c)    integritate morală şi profesională;

d)   confidenţialitate;

e)    activitate în interesul public;

f)     respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;

g)    respectarea legislaţiei generale şi  a celei specifice domeniului;

h)    respectarea autonomiei personale;

i)      onestitate şi corectitudine intelectuală;

j)      respect şi toleranţă;

k)    autoexigenţă în exercitarea profesiei;

l)      interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;

m)  implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea  calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;

n)     respingerea conduitelor didactice inadecvate.

 

Art. 7. – În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:

(1)   Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:

a)        supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor desfăşurate în şcoală, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;

b)        interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă,  asupra elevilor;

c)        asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

d)       combaterea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;

e)        interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor  consensuale;

f)         interzicerea oricăror forme de limbaj cu caracter obscen, vulgar, aluziv, indiferent de intenţia serioasă sau ludică a acestora.

(2)   Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de documentele şcolare.

 (3)   Respectarea principiilor docimologice

 (4)   Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

a)        fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;

b)        solicitarea/acceptarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadru didactic, în vederea beneficierii de către elevi de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni,  de orice natură ar fi acestea;

c)        traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare la clasă/zilnică;

d)       colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);

e)        interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi sau cu elevi din unitatea/ unităţile şcolare unde cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea, contra unor avantaje materiale şi/sau financiare obţinute de către cadrul didactic respectiv

(5)   Interzicerea organizării de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor şi implicării acestora în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora.

(6)   Asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive.

(7)   Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.

(8)   Cadrului didactic îi este interzis să fie profesor propriului copil sau unui copil-rudă până la gradul al 3 lea, cu excepţia situaţiei în care este singurul care predă disciplina respectă în unitatea şcolară în care lucrează.

Art.8.În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

a)  acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea  rolului parental;

b)   stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi

accesibile;

c)    disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutorilor legali;

d)    informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;

e)    informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;

f)    respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;

g)   persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;

h)   consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului.

i)     interzicerea achiziţionării de auxiliare curriculare sau materiale didactice prin mijlocirea tranzacţiei exclusiv de către cadrul didactic, acestea urmând să fie cumpărate pe bază de factură/chitanţă de către părinţi/ reprezentantul părinţilor, de la furnizorii autorizaţi.

Art. 9. –  Personalul din sistemul de învăţământ  preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:

a)        relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe  respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;

b)        orice membru  al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile politice şi religioase;

c)        orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;

d)       între persoanele din sistemul de învăţământ  preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;

e)         în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza  criterii care au în vedere  performanţa şi rezultatele profesionale;

f)         încurajarea  diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică;

g)        orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc);

h)        întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învăţământ  preuniversitar, responsabile cu instruirea şi educaţia, trebuie să permită accesul la  informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ;

i)          reacţia publică-prin drept la replică, discurs public, întrunire etc-, atunci când o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea unităţii/instituţiei şcolare, sistemului de învăţământ preuniversitar românesc, oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale.

j)          interzicerea oricărei evaluări şi/sau asumări de rezultate fabricate ale unuia/mai multor elevi cu scopul de a obţine avantaje materiale, financiare sau profesionale de către cadrul didactic.

k)        interzicerea sau denunţarea asumării nelegale a oricărei forme de proprietate intelectuală cu scopul de a obţine avantaje materiale, financiare sau profesionale de către un cadru didactic

Art. 10. – Personalul din sistemul de învăţământ  preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere,  de îndrumare şi control sau care sunt membrii în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:

a)    respectarea criteriile unui management eficient al resurselor;

b)   promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;

c)    aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;

d)   evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;

e)    selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare;

f)    interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute;

g)   respingerea/ interzicerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;

h)   interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare;

i)     exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.

j)     interzicerea activităţilor de comerţ în unitatea şcolară în lipsa unui contract prealabil, aprobat de către Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare în cauză

Art. 11. – În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), personalului din sistemul de învăţământ  preuniversitar responsabil cu instruirea şi educaţia îi este interzis:

a)    consumul de substanţe psihotrope sau alcool;

b)   încurajarea sau acceptul pentru consumul de substanţe psihotrope sau alcool de către elevi, în prezenţa cadrului didactic şi aflaţi sub supravegherea acestuia;

c)    organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc cu scopul obţinerii de câştiguri financiare sau material

d)   folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ  în vederea obţinerii de beneficii financiare personale directe;

e)    distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;

f)    distribuirea materialelor pornografice;

g)   utilizarea de materiale informative interzise prin lege;

h)   organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.

Art. 12. –  În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

a)    colaborarea şi parteneriatul cu  instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;

b)   colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;

c)    responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către  instituţiile de stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a  copilului impun acest lucru;

d)   parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;

e)    în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu  instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să  conducă la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.

 CAPITOLUL III

RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI

 Art. 13. – (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional,  responsabile cu instruirea şi educaţia, are dreptul/ obligaţia de a sesiza comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de etică.

Art. 14. – Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, precum şi cele  privind anchetarea şi soluţionarea  încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile  stabilite prin ordinul  ministrului  educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011.

Art. 15. –  Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor sale.

(1)   În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi audierilor comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea reclamantă.

(2)   În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor comisiei judeţene/amunicipiului Bucureşti de etică, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a  prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum,  Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor:

a)      concilierea amiabilă cu partea reclamantă;

b)      atenţionarea colegială în cadrul comisiei judeţene de etică/a municipiului Bucureşti şi informarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile codului;

c)      propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ. Conţinutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al Consiliului de Administraţie, un reprezentant al părinţilor şi psihologul şcolar. Acest program va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ;

d)     comisia judeţeană de etică/a municipiului Bucureşti, în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar/inspectoratului şcolar/MECTS, analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011.

(3)   Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, comisia de etică a judeţului/municipiului Bucureşti notifică instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării penale.

(4)    Consilierea comisiei de etică a judeţului/municipiului Bucureşti privind decizia de notificare şi notificarea propriu-zisă adresată instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, sunt realizate de către serviciul juridic al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

 CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Art. 16. –  Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.

Art. 17. – Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiilor judeţene de etică/comisiei de etică a  municipiului Bucureşti nu se substituie activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 şi nici activităţilor instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale.

Art. 18. – (1) Modificarea prevederile prezentului Cod se poate face ca urmare a propune- rilor a cel puțin 31 de membri din totalul de 42 de membri ai Consiliului național de etică.

(2) Modificările la Cod se realizează de către un grup de lucru special constituit în acest scop și sunt aprobate prin vot, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al delega- ților prezenți, cu condiția ca aceștia să fie în număr de cel puțin 31. Dacă există egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv în adoptarea modificărilor.

(3) Modificările la Cod intră în vigoare începând cu anul şcolar următor aprobării lor.

Art. 19. – Prezentul Cod se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.