A fost semnat ordinul privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020

Astăzi a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la MEC, în cadrul căreia a fost avizat Proiectul de OMEC privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020. Tot astăzi, Ordinul Continuare »

Atitudinea iresponsabilă a MEC produce consecințe

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a atras atenția, în nenumărate rânduri, asupra riscului mare de răspândire a virusului COVID-19 în școli, dacă acestea vor fi deschise în perioada 2-12 iunie 2020. Această Continuare »

Criza COVID-19: Concluzii seminarului organizat de ETUCE

În data de 25 mai 2020, ETUCE (European Trade Union Committee for Education) – Comitetul European Sindical pentru Educație, instituție la care la care FSLI este afiliată, a organizat un seminar în cadrul Continuare »

Lipsa de respect la adresa salariaților din învățământ capătă noi valențe

Într-un total dispreț față de instituția dialogului social, fără o minimă consultare publica privind intențiile legate de modalitățile și modurile de finalizare a parcursului școlar de către elevii din clasele terminale,  doua Continuare »

FSLI solicită MEC revocarea măsurii privind reducerea posturilor din CJRAE

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Ministerului Educației și Cercetării, Monica Anisie, revocarea măsurii privind reducerea numărului de posturi finanțate din bugetul de stat pentru unitățile de învățământ special și centrele județene/al Continuare »

 

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014

martie 2013 Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a   copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din   Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar   2013-2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin Afişarea   unităţilor/instituţiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării   psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu   prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar   pentru anul şcolar 2013-2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin
28 martie 2013 Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a   criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în   urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate,   consiliu reprezentativ al părinţilor – avizate, din punctul de vedere al   legalităţii, de către consilierul juridic şi aprobate în consiliul de   administraţie al unităţii de învăţământ Anunţarea, prin afişare la sediul   unităţii de învăţământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea   criteriilor specifice de departajare
30 martie – 7 aprilie 2013 Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se   desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a   porţilor deschise”, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane   interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare   şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în   această activitate
1-12 aprilie 2013 Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a   întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din   grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2013-2014, în învăţământul   primar
2-19 aprilie 2013 Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a   copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul   primar pentru anul şcolar 2013-2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin,   prevede această evaluare
2-19 aprilie 2013 Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a   copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea
19 aprilie 2013 Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi   asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă   Educaţională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării   dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ/municipiul Bucureşti comisiei   judeţene/ a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul   primar (comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti)
Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa   pregătitoare
1 aprilie 2013 Afişarea, la sediul unităţii de învăţământ şi al   inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora, a programului de completare a   cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar
2-22 aprilie 2013 Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de   învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de   înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la   care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00   (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta) Depunerea şi validarea   cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea   copiilor la şcoala specială
Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
23 aprilie 2013 Procesarea de către comisia naţională de înscriere a copiilor   în învăţământul primar (Comisia naţională) a cererilor-tip de înscriere, cu   ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de circumscripţie   a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de   înscriere
24-26 aprilie 2013 Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza   informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de   părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de   învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere.   Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de   înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi   specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al   unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază
Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru   candidaţii admişi în această fază
29 aprilie 2013 Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de   înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi repartizarea la şcoala de   circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă   şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de   locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în   şcoala de circumscripţie
29 aprilie 2013 Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul   inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor   înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor   neînscrişi după prima etapă
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
7 mai 2013 Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe   site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe   locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar Informarea   Ministerului Educaţiei Naţionale de către comisia judeţeană/a municipiului   Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe   locurile disponibile, în etapa a doua
8-17 mai 2013 Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii   de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele 3 opţiuni exprimate pentru   etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio   unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima   etapă Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată   pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor
20-23 mai 2013 Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a   cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică   elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor   specifice de departajare, în limita locurilor disponibile Completarea, în   aplicaţia informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru   candidaţii admişi în această etapă
24 mai 2013 Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale   ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare
27-31 mai 2013 Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a   cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate   de învăţământ Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei altei   situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere,   cu prioritate, interesul educaţional al copilului
Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu   au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2012-2013 şi ai căror   părinţi solicită înscrierea direct în clasa I
2-22 aprilie 2013 Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinţii care   solicită înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, la sediul unităţii   de învăţământ respective
23-29 aprilie 2013 Soluţionarea de către unităţile de învăţământ şi, după caz, cu   acordul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al   Municipiului Bucureşti pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a   cererilor de înscriere depuse de către părinţii care solicită înscrierea   copiilor la şcoala de circumscripţie, prin aplicarea prevederilor   Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul   şcolar 2013-2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin
8-17 mai 2013 Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinţii care   solicită înscrierea în altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, la   unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea
20-23 mai 2013 Soluţionarea de către unităţile de învăţământ, respectiv   comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti a cererilor de înscriere depuse   de părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât şcoala de   circumscripţie, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a   copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, prevăzută în   anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate de către comisiile   judeţene/a municipiului Bucureşti
24 mai 2013 Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale   ale copiilor înscrişi în clasa I