În atenția membrilor de sindicat care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I anterior datei de 01.07.2017

În ultima perioadă, am primit numeroase sesizări referitoare la intenția cadrelor didactice care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I înainte de data de 01.07.2017- data intrării în vigoare Continuare »

Plângere prealabilă privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I

Federatiile sindicale formulează plângere prealabilă împotriva OME nr. 3993/2021- privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I. Descarcă documentul aici! Continuare »

Modificări aduse LEN cu privire la ocuparea funcțiilor de director

Începând cu data de 31 mai 2021 a intrat în vigoare modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind ocuparea funcțiilor de Continuare »

Demers privind respectarea legii în privința salarizării

Federația Sindicatelor Libere din învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au revenit la MEN cu solicitarea de a dispune măsurile ce se impun pentru a se asigura calculul corect al Continuare »

Cursurile în școli vor funcționa după două scenarii

Astăzi, 28 aprilie 2021, au fost aduse modificări Ordinul Comun Ministerul Educației – Ministerul Sănătății privind măsurile aplicabile în contextul prevenirii infecției cu SARS-COV2. Practic, începând cu data de 5 mai 2021, Continuare »

Acrediat: Lecția în on-line!

Află mai multe și completează Formularul de preînscriere pe: www.fsli.ro/index.php/lectia-in-on-line/ Este un program educațional destinat profesorilor, bazat pe exerciții practice interactivitate și sprijin constant în scopul: dobândirii rapide de competențe digitale cu Continuare »

Modificări aduse Calendarului evaluărilor naționale la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 12 aprilie 2021 a fost publicat  Ordinul nr. 3647/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale Continuare »

Dreptul la concediul de odihnă trebuie respectat conform legii, nu după cum ”vrea” EDUSAL

În ultima perioadă s-au primit numeroase sesizări că programul EDUSAL obligă unitățile de învățământ ca „pe perioada vacanțelor, întregul personal didactic de predare, inclusiv personalul de conducere, să se afle în concediu Continuare »

Uniunea Europeană – Sinteza discuțiilor din cadrul CDS pentru Educație

Sinteza discuțiilor din cadrul Comisiei de Dialog Social pentru Educație de la nivelul UE din  9 martie 2021 Subiectul principal l-a reprezentat PLANURILE NATIONALE DE RECUPERARE ȘI REZILIENȚĂ. Reprezentantul Comisiei Europene dl. Continuare »

 

Reglementări după abrogarea art. 253 din LEN. Modificarea care permite plata dobânzilor legale integral în anul 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene 

În vigoare de la 10 aprilie 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 10 aprilie 2019. Formă aplicabilă la 11 aprilie 2019.

    Având în vedere că prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 528/2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1) ] şi 3 [cu referire la art. 2541 alin. (21) ] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. I pct. 1 [cu referire la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011] şi art. II [cu referire la art. 321 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005] din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei şi articolului unic [cu referire la art. 16 alin. (1) ] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi celor trei legi în ansamblul lor, pe de o parte au fost declarate neconstituţionale prevederile articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1) ] din legea sesizată de neconstituţionalitate, iar, pe de altă parte, a fost obligat legiuitorul de a elimina din dreptul pozitiv soluţia legislativă constatată ca fiind neconstituţională, precum cea care se regăseşte în actualul art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, 

    ţinând seama de necesitatea introducerii unor măsuri speciale pentru protejarea elevilor şcolarizaţi, de efectele sancţionării unităţilor de învăţământ cu ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, 

    întrucât este absolut urgent să fie completate conţinutul şi regimul juridic ale bazei materiale, atât în învăţământul preuniversitar de stat, cât şi în învăţământul superior de stat, pentru asigurarea unei protecţii juridice reale a acestei baze, având în vedere faptul că se pierd numeroase bunuri imobile şi mobile din cauza insuficientei reglementări, 

    având în vedere şcolarizarea unor elevi în lipsa autorizaţiei de funcţionare provizorie ori cu depăşirea valabilităţii acesteia în învăţământul preuniversitar de stat şi întrucât elevii astfel şcolarizaţi riscă nerecunoaşterea studiilor, aflându-se, în acest mod, într-o situaţie cu caracter de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată, ţinând cont că trebuie să li se asigure posibilitatea de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor şi continuarea acestora în anul şcolar următor, 

    având în vedere faptul că în prezent sunt în derulare deja etapele mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, iar lipsa reglementărilor are consecinţe negative asupra sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, în sensul că nu se asigură stabilitatea personalului didactic calificat, fiind încălcat principiul continuităţii activităţii didactice de predare la aceleaşi clase de elevi, aspect ce afectează calitatea activităţii desfăşurate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi va conduce la creşterea numărului de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului didactic sau a numărului de cadre didactice pensionate, 

    întrucât în anul şcolar curent peste 16.000 de posturi didactice de predare sunt ocupate cu personal didactic calificat angajat pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursuri naţionale de titularizare, 

    ţinând cont că se urmăreşte plata integrală a dobânzilor legale, pentru executarea hotărârilor judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii, 

    ţinând seama de faptul că este imperios necesar ca măsurile legislative ce fac obiectul acestei ordonanţe de urgenţă să intre în vigoare cât mai curând posibil, precum şi pentru a se evita dificultăţile rezultate din succesiunea într-un interval de timp a mai multor reglementări în domeniul educaţiei naţionale, conţinând norme de competenţă, de procedură propriu-zisă, 

    ţinând cont de nevoia de a asigura organizarea şi funcţionarea eficientă, performantă şi predictibilă a sistemului naţional de educaţie, precum şi de a elimina efectele perturbatoare produse de absenţa unui cadru legislativ adecvat, aspecte care au consecinţe grave asupra drepturilor beneficiarilor direcţi ai educaţiei, 

    deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Art. I. –   Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  1. După articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 931, cu următorul cuprins:

” Art. 931. –   (1) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ pot hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat şi concursul naţional de titularizare cu nota/media de cel puţin 7, în condiţiile prezentei legi, şi dacă postul este vacant.

(2) Cadrele didactice calificate care beneficiază de prevederile alin. (1) au dreptul să participe la mobilitatea de personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

  1. La articolul 112, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:

” (9) Înţelesul sintagmei «celelalte componente ale bazei materiale», prevăzută la alin. (2)-(4), cuprinde bunuri imobile şi mobile afectate în mod direct şi special funcţionării învăţământului, ca serviciu public, pentru satisfacerea interesului general, astfel: spaţii pentru procesul de învăţământ, mijloace de învăţământ, bunuri mobile dobândite în urma implementării de proiecte, cu finanţare rambursabilă sau nerambursabilă, biblioteci, ateliere şcolare, ferme didactice, terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case ale corpului didactic; tabere şcolare; baze şi complexuri cultural-sportive; edituri şi tipografii; unităţi de microproducţie; palate şi case ale copiilor şi elevilor; spaţii cu destinaţia de locuinţă; orice alt obiect ce intră în patrimoniul destinat învăţământului şi salariaţilor din învăţământul preuniversitar. Aceste componente ale bazei materiale sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile pe toată durata utilizării în sistemul de învăţământ.

(10) Imobilele şi componentele bazei materiale prevăzute la alin. (4), temporar disponibile, pot fi închiriate pe bază de contract, cu renegociere anuală a contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Închirierea se face cu prioritate pentru activităţi de învăţământ.”

  1. După articolul 226 se introduce un nou articol, articolul 2261, cu următorul cuprins:

” Art. 2261. –   (1) Bunurile imobile prevăzute la art. 226 alin. (4) sunt – pe toată durata utilizării de către universităţile de stat – inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile.

(2) Bunurile mobile şi imobile prevăzute la art. 226 alin. (4), disponibile temporar, pot fi închiriate pe bază de contract, cu renegociere anuală a contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Închirierea se face cu prioritate pentru activităţi de învăţământ.”

  1. Articolul 253 se abrogă.

Art. II. –   (1) Termenul prevăzut la art. 9 alin. (22) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la începutul anului şcolar 2021-2022.

(2) Unităţile de învăţământ şi componentele organizatorice înfiinţate fără parcurgerea etapelor acreditării, precum şi furnizorii de educaţie care au depăşit termenul prevăzut de art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a declanşa şi de a se supune procesului de evaluare externă, periodică sau în vederea acreditării, după caz, în vederea asigurării calităţii educaţiei, în termen de cel mult 1 an, calculat de la data de 30 aprilie 2019. Metodologia specifică de aplicare a dispoziţiilor prezentului alineat se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Prin derogare de la termenul prevăzut de art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă acreditarea unităţilor de învăţământ evaluate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, cu propunere de acreditare în baza constatării îndeplinirii standardelor şi criteriilor de calitate. Finanţarea de bază pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional, acreditate, se acordă începând cu anul şcolar următor acreditării.

Art. III. –   Prin derogare de la prevederile art. 1 din Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului, hotărârile judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea de daune interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învăţământ, se achită în anul 2019, de la bugetul de stat aprobat prin Legea nr. 50/2019, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei naţionale,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Adrian Marius Rîndunică,
Secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici