În atenția membrilor de sindicat care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I anterior datei de 01.07.2017

În ultima perioadă, am primit numeroase sesizări referitoare la intenția cadrelor didactice care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I înainte de data de 01.07.2017- data intrării în vigoare Continuare »

Plângere prealabilă privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I

Federatiile sindicale formulează plângere prealabilă împotriva OME nr. 3993/2021- privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I. Descarcă documentul aici! Continuare »

Modificări aduse LEN cu privire la ocuparea funcțiilor de director

Începând cu data de 31 mai 2021 a intrat în vigoare modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind ocuparea funcțiilor de Continuare »

Demers privind respectarea legii în privința salarizării

Federația Sindicatelor Libere din învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au revenit la MEN cu solicitarea de a dispune măsurile ce se impun pentru a se asigura calculul corect al Continuare »

Cursurile în școli vor funcționa după două scenarii

Astăzi, 28 aprilie 2021, au fost aduse modificări Ordinul Comun Ministerul Educației – Ministerul Sănătății privind măsurile aplicabile în contextul prevenirii infecției cu SARS-COV2. Practic, începând cu data de 5 mai 2021, Continuare »

Acrediat: Lecția în on-line!

Află mai multe și completează Formularul de preînscriere pe: www.fsli.ro/index.php/lectia-in-on-line/ Este un program educațional destinat profesorilor, bazat pe exerciții practice interactivitate și sprijin constant în scopul: dobândirii rapide de competențe digitale cu Continuare »

Modificări aduse Calendarului evaluărilor naționale la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 12 aprilie 2021 a fost publicat  Ordinul nr. 3647/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale Continuare »

Dreptul la concediul de odihnă trebuie respectat conform legii, nu după cum ”vrea” EDUSAL

În ultima perioadă s-au primit numeroase sesizări că programul EDUSAL obligă unitățile de învățământ ca „pe perioada vacanțelor, întregul personal didactic de predare, inclusiv personalul de conducere, să se afle în concediu Continuare »

Uniunea Europeană – Sinteza discuțiilor din cadrul CDS pentru Educație

Sinteza discuțiilor din cadrul Comisiei de Dialog Social pentru Educație de la nivelul UE din  9 martie 2021 Subiectul principal l-a reprezentat PLANURILE NATIONALE DE RECUPERARE ȘI REZILIENȚĂ. Reprezentantul Comisiei Europene dl. Continuare »

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare

 

Guvernul României – Ordonanţă de urgenţă nr. 47/2015 din 23 octombrie 2015

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare 

 

În vigoare de la 29 octombrie 2015

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 29 octombrie 2015. Nu există modificări până la 02 noiembrie 2015.

 

    Având în vedere: 

analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2015;

asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;

asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;

posibilitatea plăţii tranşei a IV-a aferente anului 2016 din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obţinute în instanţă de către personalul din sectorul bugetar;

plata salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile până la data de 31 decembrie 2015;

adoptarea unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare;

asigurarea fondurilor pentru finanţarea de bază a învăţământului superior, burse, manuale şcolare, investiţii;

asigurarea fondurilor necesare majorărilor salariale aprobate personalului din unităţile sanitare începând cu 1 octombrie 2015;

asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor de asistenţă socială şi a taxelor de transmitere a acestora;

alocarea de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor determinate de susţinerea sistemului de protecţie a copilului, precum şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;

necesitatea asigurării finanţării cheltuielilor de personal din învăţământul special, din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,

    ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele: 

riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;

riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;

riscul neasigurării fondurilor necesare pentru finanţarea de bază a învăţământului superior, burse, manuale şcolare, investiţii;

riscul neplăţii salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile până la data de 31 decembrie 2015. Astfel, aceste cheltuieli, deşi cuprinse în bugetul proiectului, nu vor putea fi considerate eligibile, ele rămânând cheltuieli definitive de la bugetul de stat sau bugetul beneficiarului;

riscul neasigurării fondurilor necesare finanţării cheltuielilor determinate de susţinerea sistemului de protecţie a copilului, precum şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;

riscul neasigurării fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de personal din învăţământul special, din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata drepturilor de asistenţă socială şi a taxelor de transmitere a acestora,

    în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii referitoare la rectificarea bugetară pe anul 2015

 

Art. 1. –   Bugetul de stat pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 şi 960 bis din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. –   (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli, pe capitole şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2015 se diminuează la venituri cu suma de 740,7 milioane lei şi se majorează la cheltuieli cu suma de 2.985,4 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 3.726,0 milioane lei.

Art. 3. –   Se autorizează Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în anexa nr. 3/10/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport”, să introducă fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 11 mii lei, asigurată prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe”.

Art. 4. –   În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.53 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute”, este majorat cu suma de 700 mii lei.

Art. 5. –   Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să modifice anexa nr. 3/13/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, pentru proiectul cod 1180 „Sistem de administrare şi urmărire a procesului de elaborare de politici”, prin modificarea valorii totale a proiectului şi a creditelor de angajament pe anii anteriori.

Art. 6. –   Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 80 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, să introducă obiectivul de investiţii în continuare, cu fişa cod obiectiv 1067 „Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni”, cu suma de 16.896 mii lei cu încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 7. –   (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în anexa nr. 3/14/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, la proiectul 5414 „Noi măsuri de modernizare şi management integrat al serviciilor pentru cetăţeni”, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”, să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 800 mii lei de la alineatul 56.01.01 „Finanţare naţională”, respectiv cu suma de 4.000 mii lei de la alineatul 56.01.02 „Finanţare externă nerambursabilă” şi să suplimenteze corespunzător creditele de angajament şi creditele bugetare, la alineatul 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile”, cu suma de 4.800 mii lei.

(2) Pentru achiziţionarea sediului filialei din localitatea Copăceni, raionul Sângerei, Republica Moldova, a Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chişinău, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.01 „Construcţii”, să introducă fişa cod obiectiv 1 „Achiziţii de imobile” cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în sumă de 72 mii lei cu încadrarea în bugetul aprobat.

(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în anexa nr. 3/14/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018”, la partea de cheltuieli, la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, să introducă titlul 71 „Active nefinanciare”, suma asigurându-se prin virări de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar, cu încadrare în prevederile aprobate.

Art. 8. –   Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, să majoreze veniturile proprii cu suma de 25.901 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”.

Art. 9. –   (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018”, să majoreze veniturile proprii la o poziţie distinctă cu suma de 1.720 mii lei şi cheltuielile la capitolul 51.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020”, cu suma de 1.720 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului”, să introducă programul bugetar „Centre for Excellence in Teritorial management and Cadastre (CENTRIC)”, la capitolul 51.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020”, cu credite bugetare de angajament în sumă de 1.720 mii lei şi credite bugetare în sumă de 1.720 mii lei.

Art. 10. –   (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/21 „Fişa proiectului cu finanţare din FEN de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, să introducă Proiectul MARE/2014/2022 „Cooperare transfrontalieră în domeniul planificării maritime spaţiale – MARSPLAN-BS”, cu credite de angajament în sumă de 180 mii lei la capitolul 80.08 „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020”.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/21 „Fişa proiectului cu finanţare din FEN de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, să introducă Proiectul „Legislaţie, Economie, Competiţie şi Administraţie – Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achiziţiile publice”, cu credite de angajament în sumă de 12 mii lei, la capitolul 80.08 „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020”.

Art. 11. –   Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului”, să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 676 „Program pilot locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi”, cu suma de 7.081 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art. 12. –   Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului”, să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare aferente programului bugetar cod 51 „Construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii” cu suma de 50.000 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art. 13. –   (1) Pentru asigurarea cu prioritate a finalizării obiectivelor de investiţii aflate în finanţare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului”, să majoreze valoarea totală a programului bugetar cod 1284 „Programul Naţional de Dezvoltare Locală” la 17.321.811 mii lei, prin majorarea creditelor de angajament aferente anului 2015 cu suma de 12.000.000 mii lei, şi a creditelor bugetare cu suma de 1.000.000 mii lei în anul 2015, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, şi, corespunzător, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pe perioada 2016-2018 cu încadrarea în valoarea totală a programului.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categorii de investiţii”, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport”, la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 121.000 mii lei.

Art. 14. –   (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/05 „Fişa Programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007„, la programul 4091 „Programul de modernizare a administraţiei fiscale – Banca Mondială”, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, să diminueze creditele de angajament pentru anul 2015 cu suma de 13.250 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/27 „Fişa Programului”, să diminueze, cu suma de 82 mii lei, creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului bugetar cod 1003 „Servicii de asistenţă juridică necesare implementării Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes (MTN)»”, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, şi să majoreze corespunzător, cu aceeaşi sumă, creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului bugetar 982 „Servicii de informare financiară specializate şi baze de date, necesare activităţii de administrare a datoriei publice”, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”.

Art. 15. –   (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei să diminueze, în anexa nr. 3/17/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”, cu suma de 1 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei, în anexa nr. 3/17/05 „Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007„, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, să suplimenteze creditele bugetare cu suma de 18.550 mii lei, potrivit influenţei prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, şi creditele de angajament cu suma de 13.328 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze, în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, următoarele modificări:

a) să suplimenteze la capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi”, subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru utilizarea de licenţă şi autorizaţii de funcţionare”, cu suma de 100 mii lei;

b) să diminueze la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri”, cu suma de 41 mii lei;

c) să diminueze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri din învăţământ”, cu suma de 1.293 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze, în anexa nr. 3/17/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018”, următoarele modificări:

a) la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, să suplimenteze alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv” cu suma de 3.800 mii lei şi să diminueze alineatul 51.01.51 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate” cu suma de 72 mii lei;

b) la capitolul 68.10 „Asigurări şi asistenţă socială”, să diminueze titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”, cu suma de 30 mii lei.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, se autorizează Ministerul Justiţiei să aloce din bugetul propriu sume pentru plata serviciilor de consultanţă pentru obţinerea acreditării RENAR, precum şi a arieratelor înregistrate de Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu” – unitate sanitară cu paturi în subordinea Ministerului Justiţiei.

Art. 16. –   (1) Pentru creditele de angajament prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, conform prevederilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze virări de credite de angajament neutilizate între capitole şi titluri de cheltuieli, precum şi redistribuiri între programe şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 452.731 mii lei, reprezentând credite bugetare aferente creditelor de angajament aprobate, conform prevederilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015.

(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să repartizeze Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” subvenţie în completarea veniturilor proprii reportate şi încasate în anul 2015, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naţionale la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”.

(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale ca pentru angajarea şi utilizarea fondurilor publice destinate realizării de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii naţionale pentru care durata de îndeplinire depăşeşte un an bugetar, precum şi achiziţiile publice efectuate de la/prin organizaţii internaţionale sau de la guvernele altor state să efectueze ordonanţarea şi plata obligaţiilor pe baza actelor justificative din momentul angajării fondurilor publice, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3), (5), (6), (8) şi (10) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Lichidarea cheltuielilor astfel angajate, ordonanţate şi plătite conform alin. (4), se va efectua ulterior pe baza documentelor de recepţie cantitativă şi calitativă a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, după caz, în conformitate cu prevederile din angajamentele legale încheiate.

Art. 17. –   (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital”, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale”, să introducă obiectivul nou de investiţii „Redimensionarea şi modernizarea centralei termice – punct termic din cazarma 383 Galaţi”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 698 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.

(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.02 „Transferuri curente în străinătate”, alineatul 55.02.04 „Alte transferuri curente în străinătate”, să introducă obiectivul nou de investiţii „Plăci comemorative în onoarea şi memoria tuturor românilor care au servit şi au murit în Bosnia Herţegovina şi în memoria sublocotenentului (post-mortem) Remus Brânzan”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 27 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.

(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 65.01 „Învăţământ”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital”, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor”, la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente”, să suplimenteze creditele de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.150 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.

Art. 18. –   Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze, în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 – sumele alocate din bugetul de stat”, următoarele modificări:

a) redistribuirea, în cadrul capitolului 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, a sumei de 65 mii lei de la alineatul 51.01.52 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare” la alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv”;

b) diminuarea sumei de 600 mii lei, de la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”.

Art. 19. –   Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 „Active nefinanciare”, să suplimenteze creditele de angajament, la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente” cu suma de 1.301 mii lei şi la fişa cod obiectiv 1078 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d) astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, cu suma de 2.999 mii lei.

Art. 20. –   Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să diminueze creditele de angajament pe anul 2015, în anexa nr. 3/20/04 „Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007„, cu suma de 10.960 mii lei, detalierea pe programe efectuându-se de către ordonatorul principal de credite.

Art. 21. –   Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului să introducă, în anexa nr. 3/21/27 la Programul Cod 361 „Promovarea sportului de performanţă”, următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 40.000 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”;

b) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 25.000 mii lei, la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”.

Art. 22. –   (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2015, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 55 „Alte transferuri”, suma de 12.772 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în vederea acoperirii sumelor compensate de către Comisia Europeană, cu cheltuielile rambursate de aceasta din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi din măsura ISPA 2003RO16PPE027 „Integrated Waste Management System in Galati and Surrounding”.

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului virează, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, suma de 5.472 mii lei pentru reîntregirea contului RO24TREZ99954010100XXXXX „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă”, deschis la Trezoreria operativă centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată şi, respectiv, suma de 7.300 mii lei pentru reîntregirea contului RO21BRDE450SV36476494500 „Disponibil aferent memorandumului de finanţare ISPA Mediu”, deschis la BRD, gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată.

(3) Diferenţele nefavorabile de curs valutar se asigură din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, iar diferenţele favorabile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 23. –   Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificări în volumul şi structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole pe anul 2015”.

Art. 24. –   În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, alineatul 59.17 „Despăgubiri civile”, este cuprinsă suma de 1.852 mii lei, destinată stingerii obligaţiilor de plată restante ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiilor subordonate către bugetul de stat, rezultate din nerecuperarea acestora de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 25. –   Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei la fişa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”.

Art. 26. –   Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să suplimenteze, în anexa nr. 3/23/05 „Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007”, creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei, la cod program 73 „Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi”.

Art. 27. –   Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să diminueze, în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015 – 2018 – sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, veniturile proprii cu suma de 5.806 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”.

Art. 28. –   Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să suplimenteze, în anexa nr. 3/23/21 „Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, la sursa 08 „Finanţare externă nerambursabilă”, creditele de angajament la proiectul 2432 „Calea verde spre dezvoltare durabilă” cu suma de 6.032 mii lei, din care la alineatul 56.17.01 „Finanţare naţională” cu suma de 905 mii lei şi la alineatul 56.17.02 „Finanţare externă nerambursabilă” cu suma de 5.127 mii lei.

Art. 29. –   (1) Cu suma de 542.274 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 72 „Active financiare”, articolul 72.01 „Active financiare”, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale”, se majorează contribuţia statului la capitalul social al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează într-un cont distinct deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. pentru achitarea către Ministerul Transporturilor a taxei pe valoarea adăugată deduse pentru realizarea obiectivelor proprii de investiţii finanţate de la bugetul de stat şi neutilizată până la finele anului bugetar, aferentă perioadei 2000-2010 şi nevirate la bugetul de stat, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acesteia.

(3) Suma primită potrivit alin. (2) într-un cont de disponibil se virează de către Ministerul Transporturilor la venituri ale bugetului de stat, în termen de 5 zile.

(4) Din sumele aprobate pentru Ministerul Transporturilor, la titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, se va plăti suma de 29.119,65 mii lei în contul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A., conform Deciziei irevocabile nr. 263 din 23 ianuarie 2014, sumă ce a fost utilizată de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. pentru achitarea din surse proprii a datoriilor restante către furnizorii de investiţii şi a majorărilor de întârziere aferente.

(5) Cu suma de 55.000 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 72 „Active financiare”, articolul 72.01 „Active financiare”, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale”, se majorează contribuţia statului la capitalul social al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” – S.A.

(6) Suma prevăzută la alin. (5) se încasează de Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” – S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru acoperirea ratei aferente anului 2015, la creditul comercial contractat de la CEC Bank, având ca obiect plata prestaţiilor cu mentenanţa materialului rulant din perioada 2009-2010.

(7) Cu suma de 126.000 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 72 „Active financiare”, articolul 72.01 „Active financiare”, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale”, se majorează contribuţia statului la capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A.

(8) Suma prevăzută la alin. (7) reprezintă subcompensarea, de la bugetul de stat, a pachetului minim social aferent serviciului public de transport feroviar de călători aferent anilor 2008-2014, se încasează într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează cu condiţia ca Ministerul Transporturilor să îşi asume subcompensarea aferentă acestei perioade, iar suma alocată să se încadreze în cuantumul compensării calculat potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 30. –   (1) În bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, alineatul 59.17 „Despăgubiri civile”, este cuprinsă suma de 12.559 mii lei, destinată achitării hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile stabilite în sarcina Ministerului Transporturilor, după cum urmează:

a) suma de 2.078 mii lei pentru plata Sentinţei civile nr. 6.934/2012, rămasă irevocabilă prin Decizia Curţii de apel Bucureşti nr. 1.772/2014;

b) suma de 2.783 mii lei pentru plata Sentinţei civile nr. 2.272/2013, rămasă irevocabilă prin Decizia I.C.C.J. din 4 iunie 2014;

c) suma de 7.698 mii lei pentru plata Sentinţei arbitrale nr. 138 din 22 decembrie 2014, pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă C.C.I.R.

(2) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2015, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 71 „Active nefinanciare”, suma de 2.838 mii lei se repartizează Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă.

Art. 31. –   Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, la sursa 08 „Finanţare externă nerambursabilă”, să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5993 „Infrastructura transfrontalieră infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova”, cu suma de 4.694 mii lei la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, alineatul 56.08.02 „Finanţare externă nerambursabilă”.

Art. 32. –   (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 – sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, să diminueze partea de venituri cu suma de 140.000 mii lei, astfel:

a) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, cu suma de 135.000 mii lei;

b) la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, cu suma de 5.000 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi.

Art. 33. –   Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în anexa nr. 3/25/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 65.10 „Învăţământ”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.01 „Construcţii”, să introducă obiectivul nou de investiţii „Corp Anexa C2 – Staţiunea de Cercetări Marine şi Fluviale Sfântu Gheorghe, Tulcea la Universitatea din Bucureşti”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 154 mii lei, finanţarea fiind asigurată din veniturile proprii ale Universităţii din Bucureşti.

Art. 34. –   Se autorizează Ministerul Sănătăţii ca, din bugetul aprobat la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, să efectueze plata stabilită de Curtea de Apel Bucureşti prin Decizia Penală nr. 537/A din Dosarul nr. 25.294/303/20109 (1.555/2014) a echivalentului în lei la data efectuării plăţii a sumei de 4.270.000 euro.

Art. 35. –   În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, este majorat cu suma de 2.000 mii lei.

Art. 36. –   În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.10 „Sănătate”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.35 „Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate”, este diminuat cu suma de 20.000 mii lei.

Art. 37. –   Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în calitate de operator de program în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 pentru programul RO 19 „Iniţiative în Sănătate Publică”, să suplimenteze creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 3/26/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, cu suma de 7.535 mii lei la poziţia „Finanţare din FEN postaderare”.

Art. 38. –   (1) Se autorizează Ministerul Culturii să suplimenteze veniturile proprii, în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”, cu suma de 2.829 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27 „Fişa programului”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.000 mii lei aferente programului bugetar cod 1082 „Programul naţional de finanţare a cercetărilor arheologice sistemice, Programul de cercetare arheologică – Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei”, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.

Art. 39. –   Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze, în anexa nr. 3/31/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”, cu suma de 7 mii lei.

Art. 40. –   Se autorizează Serviciul de Protecţie şi Pază, în anexa nr. 3/33/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.01 „Construcţii”, să introducă fişa cod obiectiv 3 „c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 50 mii lei, respectiv fişa cod obiectiv 1078 „f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 90 mii lei, finanţarea fiind asigurată cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art. 41. –   (1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, în anexa nr. 3/35/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, să modifice denumirea proiectului 5716 „Servicii integrate de export pentru sprijin sustenabil al internaţionalizării companiilor româneşti – Dezvoltarea capacităţii de export sustenabil a IMM-urilor prin adăugarea, crearea şi captarea valorii în lanţul valoric naţional” în „Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România”.

(2) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în anexa nr. 3/35/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente”, să majoreze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 15.507 mii lei, cu încadrarea în bugetul aprobat şi respectarea prevederilor art. 346 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (forma consolidată).

Art. 42. –   În bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, la capitolul „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 „Alte transferuri”, suma de 80.000 mii lei se utilizează pentru asigurarea sumelor restante solicitate de beneficiari în baza acordurilor de finanţare încheiate conform Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.

Art. 43. –   Se autorizează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în anexa nr. 3/36/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, să introducă obiectivul nou de investiţii „Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti”, cu credite de angajament şi, respectiv, credite bugetare în sumă de 770 mii lei, respectiv obiectivul de investiţii în continuare „Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”, cu credite de angajament şi, respectiv, credite bugetare în sumă de 15.795 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.

Art. 44. –   Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să suporte din bugetul propriu, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, suma de 257 mii lei reprezentând plată către Comisia Europeană considerată ca neeligibilă în cadrul cheltuielilor realizate de România în cadrul programelor de supraveghere şi eradicare a EST în anii 2010-2011, conform raportului de audit nr. SANCO 2013.08.TSE.RO.RAPPORT. FINAL.DOC.

Art. 45. –   Se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în anexa nr. 3/40/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, la sursa 01 „Buget de stat”, să diminueze creditele de angajament cu suma totală de 1.282 mii lei, la proiectul 4572 „Combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.25 „Programul de cooperare elveţiano- român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”, din care: 180 mii lei la alineatul 56.25.01 „Finanţare naţională”, 1.021 mii lei la alineatul 56.25.02 „Finanţare externă nerambursabilă” şi 81 mii lei la alineatul 56.25.03 „Cheltuieli neeligibile”.

Art. 46. –   Se autorizează Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor să transfere proiectul cod 6644 „Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică”, din anexa nr. 3/52/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, în anexa nr. 3/52/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, să modifice valoarea totală a proiectului, prevederile anului curent şi creditele de angajament, respectiv creditele bugetare aferente anilor anteriori.

Art. 47. –   Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să actualizeze creditele de angajament şi creditele bugetare cuprinse în anexa nr. 3/54/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare”, cod 1.1 Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, la articolul 56.22 „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare”, pe cele două alineate 56.22.01 „Transferuri din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare” şi 56.22.02 „Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare”, totalul creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente articolului 56.22 pe toată perioada de programare şi pe ani bugetari, rămânând nemodificat.

Art. 48. –   Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, ca în anexa nr. 3/54/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare”, în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, să majoreze creditele de angajament la articolul 56.23 „Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN”, cu suma de 30.000 mii lei.

Art. 49. –   (1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, ca în anexa nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, în cadrul Politicii 01 „Programe finanţate în cadrul PCUE”, să diminueze creditele de angajament la componenta 0101 „Finanţarea din FEN postaderare”, cu suma de 208.080 mii lei la Programul operaţional „Asistenţă tehnică”.

(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca, suplimentar faţă de introducerea influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să diminueze creditele bugetare pe anul 2015 în anexa nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, cu suma de 65.000 mii lei, la codul 02 „Contribuţie publică naţională totală”, în cadrul Politicii 01 – Programe finanţate în cadrul PCUE la Programul operaţional 07 „Programul operaţional sectorial Mediu (POS Mediu)”.

Art. 50. –   Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze plăţi pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligaţiuni pe pieţele externe şi plăţii serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, articolul 20.24 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor”, alineatul 20.24.01 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe”.

Art. 51. –   (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015, pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale, se majorează cu suma de 2.470.105 mii lei, din care:

   a) 121.587 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 3

   b) 902.343 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 4

c) 946.175 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

d) 500.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, a cărei repartizare pe judeţe se face prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având în vedere lungimea drumurilor judeţene şi comunale, capacitatea financiară a judeţului şi analizele de specialitate.

   (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate: 

   a) finanţării cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ special şi ale centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; 

   b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, în tranşele prevăzute de actele normative în vigoare pentru anul 2015 şi anul 2016, inclusiv plăţii acestor drepturi potrivit prevederilor art. 54 alin. (1)

   c) plăţii diferenţelor la contribuţiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; 

d) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap.

   (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate: 

   a) finanţării cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

   b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în tranşele prevăzute de actele normative în vigoare pentru anul 2015 şi anul 2016, inclusiv plăţii acestor drepturi potrivit prevederilor art. 54 alin. (1)

   c) plăţii diferenţelor la contribuţiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

d) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti;

e) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1) lit. c), au următoarea destinaţie:

a) suma de 900.000 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor potrivit anexei nr. 5. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, luându-se în calcul doar sumele ce fac obiectul prezentului alineat;

b) suma de 19.550 mii lei, potrivit anexei nr. 5a, pentru achitarea debitelor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumutului extern, contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011;

c) suma de 3.631 mii lei se alocă comunei Rozavlea, judeţul Maramureş, în baza Sentinţei civile nr. 1.259/2014, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 85/R/2015 a Tribunalului Maramureş;

d) suma de 68 mii lei se alocă comunei Olcea, judeţul Bihor, în baza Sentinţei civile nr. 401/CA/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3.463/2014;

e) suma de 319 mii lei se alocă comunei Căbeşti, judeţul Bihor, în baza Sentinţei civile nr. 188/CA/2014, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2.225/2015;

f) suma de 35 mii lei se alocă comunei Tuzla, judeţul Constanţa, pentru finanţarea cheltuielilor aferente serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

g) suma de 168 mii lei se alocă comunei Bunteşti, judeţul Bihor, în baza Sentinţei civile nr. 341/CA/2012-P.I a Curţii de Apel Oradea, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1.661/2014;

h) suma de 304 mii lei se alocă comunei Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud, în baza Sentinţei civile nr. 39/2014 a Curţii de Apel Cluj, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1.358/2015;

i) suma de 100 mii lei se alocă comunei Runcu Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, în baza Sentinţei civile nr. 39/2014 a Curţii de Apel Cluj, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1.358/2015;

j) suma de 22.000 mii lei se alocă municipiului Drobeta-Turnu Severin, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către populaţie, în sezonul rece.

(5) Cu sumele repartizate, potrivit prevederilor prezentului articol, se rectifică bugetele locale.

(6) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal.

(7) Economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, cu excepţia celor prevăzute la alin. (6), pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ-teritoriale şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate.

Art. 52. –   (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(2) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul „Cheltuieli de personal”, sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii potrivit art. 54 alin. (1).

Art. 53. –   Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ca, în anexa nr. 09/05 „Fişa programului”, suplimentar faţă de modificarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament corespunzătoare influenţelor prevăzute în anexa nr. 6, să majoreze creditele de angajament pentru:

a) „Programele naţionale de sănătate curative”, cod 530, cu suma de 210.683 mii lei;

b) „Programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”, cod 659, cu suma de 60.083 mii lei.

 

CAPITOLUL II
Măsuri bugetare

 

   Art. 54. –   (1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la termenul prevăzut art. 35 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, plătesc a patra tranşă din sumele prevăzute la art. 35 alin. (2)(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, precum şi cheltuielile de personal prevăzute în bugetele instituţiilor subordonate finanţate din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare aplicării prevederilor alin. (1).

Art. 55. –   (1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a) şi c), art. 17 alin. (2) şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să majoreze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, articolul 10.01 „Cheltuieli salariale în bani”, alineatul 10.01.13 „Indemnizaţii de delegare”, prin diminuarea corespunzătoare a creditelor bugetare aprobate la titlul 20 „Bunuri şi servicii”, articolul 20.06 „Deplasări, detaşări, transferări”, alineatul 20.06.02 „Deplasări în străinătate”, cu sumele aferente indemnizaţiei de cazare acordate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare la titlul „Cheltuieli de personal”, între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.

Art. 56. –   După alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 29 decembrie 2014, se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

” (31) Valoarea de maximum 100 milioane lei, prevăzută la alin. (2), se aplică până la data de 15 noiembrie 2015.”

Art. 57. –   Plata dobânzilor aferente titlurilor de stat de tip benchmark se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, titlul 30 „Dobânzi”, articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne”, alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe”.

Art. 58. –   Eventualul deficit al bugetului Trezoreriei statului, rezultat ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate la încheierea exerciţiului bugetar 2015, se acoperă din excedentul din anii precedenţi.

Art. 59. –   Pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare din Programul operaţional „Asistenţă tehnică”, pentru care cheltuielile au fost efectuate anterior emiterii Deciziei de Finanţare a Autorităţii de Management în alt procent de FEDR decât cel stabilit prin aceasta, reflectate în evidenţa contabilă a beneficiarului în sursa „finanţare naţională”, sunt considerate cheltuieli FEN.

Art. 60. –   Prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 166 alin. (1) din Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plata salariilor pentru luna decembrie 2015, ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ce fac subiectul cheltuielilor eligibile în cadrul proiectelor conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează până la data de 31 decembrie 2015.

Art. 61. –   (1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, se pot aloca Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sume pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru pagubele cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015.

(2) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor de plată restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.

Art. 62. –   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), după litera l1) se introduce o nouă literă, litera l2), cu următorul cuprins:

” l2) cererea de lichidare a plăţilor pentru proiect – cerere de plată care însoţeşte cererea de plată finală şi cuprinde facturile de avans şi/sau cheltuielile estimate pentru ultimele două luni de eligibilitate a cheltuielilor din cadrul proiectelor care se finalizează în luna decembrie 2015 conform prevederilor art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006;”.

2. După articolul 179 se introduce un nou articol, articolul 1710, cu următorul cuprins:

Art. 1710. –   (1) La depunerea ultimei cereri de plată, beneficiarii unici/liderii de parteneriate, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(31), pot depune şi o cerere de lichidare a plăţilor pentru proiect, care poate cuprinde: facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice/achiziţii aferente proiectelor implementate, pentru lunile noiembrie şi decembrie, statele de plată estimate pentru plata salariilor experţilor din proiecte, state/centralizatoare estimate pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor angajate în perioada de implementare a proiectului pe baza ultimului buget al proiectului aprobat. În cazul proiectelor derulate în parteneriat, cererea de lichidare a plăţilor pentru proiect va cuprinde sumele solicitate atât pentru liderul de parteneriat în calitate de beneficiar, cât pentru partenerii acestuia. Modelul cererii de lichidare a plăţilor pentru proiect va fi publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei modificări.

(2) Cererea de lichidare a plăţilor pentru proiect se va aproba pe baza documentelor justificative, estimate, cu încadrarea în valoarea bugetului proiectului rămas de executat.

(3) Sumele aprobate pentru plata cererilor de lichidare a plăţilor pentru proiect se vor vira de către Autoritatea de management în conturile de venituri bugetare la subdiviziunea destinată prefinanţării, în cazul beneficiarilor instituţii publice sau, după caz, în conturile de disponibilităţi aferente prefinanţării ale beneficiarilor din sectorul privat.

(4) În cazul proiectelor derulate în parteneriat, Autoritatea de management virează sumele aprobate pentru plata cererilor de lichidare a plăţilor în conturile de disponibilităţi ale liderilor de parteneriat, iar aceştia transferă sumele primite, în contul propriu sau în conturile partenerilor prevăzute la alin. (3), după caz, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la încasare. Sumele rămase neutilizate vor fi restituite de către beneficiari în conturile de unde au fost virate nu mai târziu de 31 decembrie 2015, în caz contrar aplicându-se mecanismul de recuperare a sumelor acordate cu titlu de prefinanţare beneficiarilor.

(5) Cererile de rambursare aferente Cererilor de lichidare a plăţilor pentru proiect se vor depune nu mai târziu de 15 ianuarie 2016.

(6) Neîncadrarea în termenele stabilite atrage după sine declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare a plăţilor pentru proiect cu consecinţele suportării acestora din resursele proprii ale beneficiarilor/partenerilor cu recuperarea sumelor acordate şi nejustificate în termen.

(7) În cazul proiectelor care nu se finalizează până la 31 decembrie 2015, cuprinse în lista elaborată la nivelul autorităţilor de management, beneficiarii unici/liderii de parteneriat pot depune în cadrul ultimei cereri de plată/rambursare facturi pentru livrarea bunurilor recepţionate cantitativ dar care vor fi puse în funcţiune ulterior datei de 31 decembrie 2015 sau facturi pentru achiziţia de materiale, recepţionate în şantier, necesare execuţiei lucrărilor ce vor fi realizate ulterior datei de 31 decembrie 2015, acceptate la plată, în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii şi de alte reglementări legale în vigoare. În cazul în care Autoritatea de management constată diferenţe cantitative/calitative între bunurile/materialele decontate şi cele puse în funcţiune/în operă va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora şi recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.”

Art. 63. –   (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2015, funcţionarii publici şi personalul contractual din Ministerul Finanţelor Publice – aparat propriu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – aparat propriu, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili beneficiază de 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută.

(2) Acordarea claselor de salarizare prevăzute la alin. (1) se realizează prin majorarea salariului de bază, astfel cum au fost acordat pentru luna octombrie 2015, cu numărul de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului asimilat din punct de vedere al salarizării cu personalul din Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

(4) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul prevăzut la art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna octombrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice – aparat propriu, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – aparat propriu, Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili pe perioada în care acesta intră sub incidenţa art. 2 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 64. –   Se mandatează Ministerul Justiţiei să întreprindă toate demersurile legale necesare finanţării, proiectării şi execuţiei lucrărilor de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului Bucureşti, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, din următoarele surse de finanţare: fonduri rambursabile, fonduri nerambursabile şi fonduri de la bugetul de stat asigurate prin bugetul Ministerului Justiţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite.

 

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

 

Art. 65. –   Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 şi 960 bis din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

” Art. 33. –   În bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» este cuprinsă şi suma de 7.000 mii lei, cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

” Art. 47. –   Instituţiile de învăţământ preuniversitar aşa cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele de pregătire, aplicaţie, formare profesională iniţială şi continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală a personalului aparţinând instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, indiferent de instituţiile din care provin aceştia.”

Art. 66. –   La articolul 90 alineatul (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 31 iulie 2015, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” a) cu sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2015, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2014 pentru o fracţiune de an;”.

Art. 67. –   În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. D din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu douăzeci de posturi, respectiv de la 15.251 posturi la 15.271 posturi, respectiv la nr. crt. 1 – poziţia „Cu studii superioare gradul I” de la 3.019 posturi la 3.039 posturi, aferent funcţiei clericale de preot.

Art. 68. –   (1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele rambursate României pentru Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară, suma de 66.000 mii lei se va utiliza pentru asigurarea plăţii de către autoritatea de management respectivă a cheltuielilor eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de rambursare/plată depuse de beneficiari.

(2) În aplicarea alin. (1), se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să vireze Autorităţii de certificare şi plată suma de 66.000 mii lei, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.45.22.00 „Sume primite în cadrul mecanismului top-up” codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în contul de disponibil 54.01.01.04 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative»”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea de Certificare şi Plată.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca urmare a diminuării veniturilor bugetare cu suma de 66.000 mii lei.

Art. 69. –   (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiţii în continuare” şi „Obiective/proiecte de investiţii noi” la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii”, cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.

(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 70. –   (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, precum şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”.

(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale instituţiilor finanţate integral din venituri proprii subordonate, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională”.

Art. 71. –   Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2015, să efectueze virări de credite bugetare şi/sau credite de angajament neutilizate, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate potrivit acesteia, precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.

Art. 72. –   Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal- bugetar pe anul 2015, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -2.787,9 milioane lei.

Art. 73. –   Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 2 şi art. 3 alin. (5)(7) din Legea nr. 182/2014:

a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de -1,85%;

b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de 7,4%;

c) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii, precum şi plafoanele nominale ale soldului bugetului de stat şi bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţei de urgenţă;

d) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 52.139,7 milioane lei, din bugetul de stat este de 21.256,1 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 22.639,8 milioane lei, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este de 169,0 milioane lei, din bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 7.521,2 milioane lei şi din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 275,6 milioane lei.

Art. 74. –   Anexele nr. 16 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul fondurilor europene,
Marius Nica

 

Bucureşti, 23 octombrie 2015.

Nr. 47.

ANEXA Nr. 1

 

TOTAL

 

Influenţe asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015 detaliate pe capitole şi subcapitole

 

– mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
0001 01 VENITURI – TOTAL -740.669
0002 01 I. VENITURI CURENTE 216.159
0003 01 A.VENITURI FISCALE 95.491
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 144.561
0005 01 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 116.061
0101 IMPOZIT PE PROFIT 157.884
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale 157.884
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -41.823
02 Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului -266
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 17.500
04 Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine -1.056
05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică 4.997
06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor -63.023
07 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoana juridică 25
0300 01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 28.500
0301 IMPOZIT PE VENIT 100.000
02 Impozit pe venituri din salarii 100.000
0401 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -71.500
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -71.500
0700 01 A3.IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE -50.171
0701 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE -50.171
03 Taxe juridice de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru -24.483
04 Impozit pe construcţii -25.688
1000 01 A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII -47.799
1001 TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ 1.778.434
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -2.470.105
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad) -121.587
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,sectoarelor şi Municipiului Bucuresti (se scad) -902.343
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) -500.000
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -946.175
1201 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII -153.794
01 Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale -16.003
02 Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice -Restante anii anteriori 23
05 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei -24
11 Taxa pe venituri suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. -129.431
12 Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale 5.284
13 Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi a gazului metan -13.643
1401 ACCIZE 360.200
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI 437.466
01 Taxe pentru jocurile de noroc 446.916
03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licente şi autorizaţii de funcţionare -9.450
1700 01 A5.IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACTIILE
INTERNATIONALE
48.900
1701 VENITURI INCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 48.900
01 Taxe vamale 48.900
2900 01 C.VENITURI NEFISCALE 120.668
3000 01 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 22.989
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 151.599
04 Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naţionale a României 101.849
05 Venituri din concesiuni şi închirieri -196.740
08 Venituri din dividende 184.143
11 Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 62.532
50 Alte venituri din proprietate -185
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI -128.610
03 Alte venituri din dobanzi -128.610
3300 01 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 97.679
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI -32.976
02 Taxe consulare -26.311
05 Taxe şi alte venituri în învăţământ -504
08 Venituri din prestări de servicii -1.399
09 Taxe şi alte venituri din protecţia mediului -1.226
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare -1.104
23 Venituri din timbrul judiciar 182
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 1.561
26 Venituri din despăgubiri -4.175
3501 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 18.943
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 19.459
04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen -132
05 Amenzi judiciare -384
3601 DIVERSE VENITURI 111.712
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri 712
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 153.358
05 Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice -9.059
11 Venituri din ajutoare de stat recuperate 3.400
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea de lapte, de produse lactate şi de fructe în instituţiile şcolare 58.600
19 Venituri din recuperarea creanţelor fiscale 50
20 Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 -8.385
50 Alte venituri -86.964
3900 01 II.VENITURI DIN CAPITAL 43.172
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 43.172
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare 360
06 Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare 24.893
07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau a unitatilor administativ-teritoriale 87
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 17.832
4501 SUME PRIMITE DE LA UE / ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI -1.000.000

 

ANEXA Nr. 2

TOTAL

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 00 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 3.011.807
01 CHELTUIELI CURENTE 2.051.426
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 600.357
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 432.495
30 TITLUL III DOBÂNZI -104.478
40 TITLUL IV SUBVENŢII 450.391
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 905.770
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.680.859
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -155.980
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.368.022
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 426.361
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 16.925
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 202.363
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -35.615
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 971.357
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 248.080
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 723.277
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE -10.976
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI -10.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -976
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 2.985.380
01 CHELTUIELI CURENTE 2.025.076
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 601.287
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 420.033
30 TITLUL III DOBÂNZI -104.478
40 TITLUL IV SUBVENŢII 450.391
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 905.770
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.690.859
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -176.075
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.372.731
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 426.361
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 16.911
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 202.363
65 TITLUL XII CHELTUIELI iAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -35.615
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 971.280
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 248.006
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 723.274
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE -10.976
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI -10.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -976
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE -386.978
01 CHELTUIELI CURENTE -319.434
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58.436
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 43.569
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -9.776
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -148.484
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -295.426
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 6.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30.247
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -4.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -67.544
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -67.544
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE 79.568
01 CHELTUIELI CURENTE 76.100
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 80.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -7.900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.468
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.468
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 926.909
01 CHELTUIELI CURENTE 926.921
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.356
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.595
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 905.770
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -12
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -12
5501 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI -100.000
01 CHELTUIELI CURENTE -100.000
30 TITLUL III DOBÂNZI -100.000
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI -22.572
01 CHELTUIELI CURENTE -22.572
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -22.572
6001 APĂRARE 487.793
01 CHELTUIELI CURENTE 303.202
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -8.288
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 252.574
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 2.670
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 56.252
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -6
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 184.591
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 184.591
6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 892.392
01 CHELTUIELI CURENTE 727.434
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 493.071
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 144.676
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 46.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 28
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -15.299
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 41.523
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 16.635
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 164.958
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 164.958
6501 ÎNVĂŢĂMÂNT 200.978
01 CHELTUIELI CURENTE 167.078
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 25.350
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5.218
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 298.287
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -200.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 53.223
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -35.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 33.900
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 33.900
6601 SĂNĂTATE -112.406
01 CHELTUIELI CURENTE -99.476
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -52.514
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 11.075
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -6.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -52.152
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -12.930
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -12.930
6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 73.675
01 CHELTUIELI CURENTE 73.169
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.018
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -4.790
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 32.323
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.704
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -3.082
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 52.796
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -17.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 506
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 506
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 528.368
01 CHELTUIELI CURENTE 528.368
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -244
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 17.172
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 109.537
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 406.367
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -4.474
7001 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 626.774
01 CHELTUIELI CURENTE 676.774
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.036.750
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -250.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -109.976
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -50.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -50.000
7401 PROTECŢIA MEDIULUI 812.892
01 CHELTUIELI CURENTE 813.189
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.700
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.570
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.800
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 795.119
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -297
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -297
8001 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 81.793
01 CHELTUIELI CURENTE 80.793
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.500
40 TITLUL IV SUBVENŢII -2.600
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 80.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -5.518
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 10.411
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.000
8101 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 11.070
01 CHELTUIELI CURENTE 11.070
40 TITLUL IV SUBVENŢII -951
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.021
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII 22.458
01 CHELTUIELI CURENTE 22.458
40 TITLUL IV SUBVENŢII 6.951
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 15.507
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE 797.009
01 CHELTUIELI CURENTE 810.241
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.402
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6.718
30 TITLUL III DOBÂNZI -330
40 TITLUL IV SUBVENŢII 446.775
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 49.199
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -3.405
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 300.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.882
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.232
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.232
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE -10.000
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI -10.000
8401 TRANSPORTURI -1.894.086
01 CHELTUIELI CURENTE -2.618.382
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 371
30 TITLUL III DOBÂNZI -4.148
40 TITLUL IV SUBVENŢII 216
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 126.566
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -9.991
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.763.402
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 22.482
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 9.524
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 725.272
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.998
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 723.274
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE -976
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -976
8501 COMUNICAŢII -23.995
01 CHELTUIELI CURENTE -15.595
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -15.095
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -8.400
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -8.400
8601 CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC -15.507
01 CHELTUIELI CURENTE -15.507
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -15.507
8701 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE -755
01 CHELTUIELI CURENTE -755
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -755
9901 DEFICIT -3.726.049
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 4.723
01 CHELTUIELI CURENTE 4.723
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.709
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 14
5108 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 279
01 CHELTUIELI CURENTE 279
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 279
6108 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ -285
01 CHELTUIELI CURENTE -285
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -285
8008 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 35
01 CHELTUIELI CURENTE 35
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 21
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 14
8408 TRANSPORTURI 4.694
01 CHELTUIELI CURENTE 4.694
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.694
5010 VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 21.704
01 CHELTUIELI CURENTE 21.627
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -930
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 12.462
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 20.095
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 77
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 74
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 3
5310 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 3
6010 APĂRARE
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -7
6110 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ -1.220
01 CHELTUIELI CURENTE -1.320
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.040
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -280
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 100
6610 SĂNĂTATE
01 CHELTUIELI CURENTE
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -10.000
6710 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 2.829
01 CHELTUIELI CURENTE 2.829
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.829
7010 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 25.901
01 CHELTUIELI CURENTE 25.924
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 23
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 25.901
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -23
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -23
8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE -5.806
01 CHELTUIELI CURENTE -5.806
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 80
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -80
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -5.806

 

ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 01 – mii lei –
Ca
pi-
tol
Sub
capi
tol
Pa
ra-
graf
Gru
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 1.583
01 CHELTUIELI CURENTE 1.583
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.583
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 1.583
01 CHELTUIELI CURENTE 1.583
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.583
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 1.583
01 CHELTUIELI CURENTE 1.583
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.583

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 02 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 3.000
01 CHELTUIELI CURENTE 3.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.700
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 300
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 3.000
01 CHELTUIELI CURENTE 3.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.700
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 300
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 3.000
01 CHELTUIELI CURENTE 3.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.700
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 300

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 03 – mii lei –
Ca-pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 190
01 CHELTUIELI CURENTE 190
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 190
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 190
01 CHELTUIELI CURENTE 190
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 190
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 190
01 CHELTUIELI CURENTE 190
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 190

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTITIE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 04 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi tol Pa- ra- graf Gru pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 5.786
01 CHELTUIELI CURENTE 5.786
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.149
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -350
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -13
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 5.786
01 CHELTUIELI CURENTE 5.786
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.149
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -350
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -13
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -50
01 CHELTUIELI CURENTE -50
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -50
6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 5.849
01 CHELTUIELI CURENTE 5.849
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.149
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -300
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -13
01 CHELTUIELI CURENTE -13
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -13

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 05 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 300
01 CHELTUIELI CURENTE 300
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 300
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 300
01 CHELTUIELI CURENTE 300
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 300
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 300
01 CHELTUIELI CURENTE 300
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 300

 

CURTEA DE CONTURI

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 07 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -5.845
01 CHELTUIELI CURENTE -5.235
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -4.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 610
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -1.845
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -610
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -610
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT -5.845
01 CHELTUIELI CURENTE -5.235
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -4.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 610
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -1.845
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -610
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -610
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE -5.845
01 CHELTUIELI CURENTE -5.235
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -4.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 610
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -1.845
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -610
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -610

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 08 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 568
01 CHELTUIELI CURENTE 568
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 90
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.848
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.370
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 568
01 CHELTUIELI CURENTE 568
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 90
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.848
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.370
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 568
01 CHELTUIELI CURENTE 568
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 90
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.848
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.370

 

AVOCATUL POPORULUI

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 09 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
01 CHELTUIELI CURENTE -324
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -324
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 324
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 324
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE -324
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -324
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 324
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 324
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE -324
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -324
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 324
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 324

 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 10 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 750
01 CHELTUIELI CURENTE 580
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 450
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 130
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 170
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 170
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 750
01 CHELTUIELI CURENTE 580
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 450
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 130
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 170
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 170
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 750
01 CHELTUIELI CURENTE 580
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 450
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 130
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 170
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 170

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 11 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
01 CHELTUIELI CURENTE -92
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -169
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 77
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 92
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 92
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE -92
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -169
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 77
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 92
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 92
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE -92
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -169
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 77
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 92
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 92

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 13 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 48.998
01 CHELTUIELI CURENTE 48.998
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.282
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.900
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -150
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 49.530
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 48.998
01 CHELTUIELI CURENTE 48.998
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.282
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.900
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -150
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 49.530
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE -8.600
01 CHELTUIELI CURENTE -8.600
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.087
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -363
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -150
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -6.000
6701 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 51.673
01 CHELTUIELI CURENTE 51.673
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 103
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 170
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.900
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 49.500
8001 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 4.500
01 CHELTUIELI CURENTE 4.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 6.000
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE 1.425
01 CHELTUIELI CURENTE 1.425
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.202
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 193
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 14 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 132.790
01 CHELTUIELI CURENTE 132.565
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.943
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 27.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.426
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 83.176
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -1.480
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 225
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 225
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 132.790
01 CHELTUIELI CURENTE 132.565
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.943
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 27.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.426
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 83.176
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -1.480
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 225
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 225
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 129.244
01 CHELTUIELI CURENTE 129.244
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.223
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 27.325
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 83.176
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -1.480
6501 ÎNVĂŢĂMÂNT 500
01 CHELTUIELI CURENTE 500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 500
6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 3.046
01 CHELTUIELI CURENTE 2.821
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 720
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 175
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 926
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 225
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 225

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 15 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 780.303
01 CHELTUIELI CURENTE 830.326
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 23
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -739
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.026.974
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -224.099
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -17.997
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 16.925
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 29.239
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -50.023
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -50.023
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 754.367
01 CHELTUIELI CURENTE 804.367
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -739
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.026.974
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -250.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -18.018
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 16.911
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 29.239
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -50.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -50.000
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 18.724
01 CHELTUIELI CURENTE 18.724
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -739
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -9.776
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -6.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 6.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 29.239
7001 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 736.750
01 CHELTUIELI CURENTE 786.750
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.036.750
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -250.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -50.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -50.000
8001 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ -1.107
01 CHELTUIELI CURENTE -1.107
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -11.518
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 10.411
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 35
01 CHELTUIELI CURENTE 35
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 21
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 14
8008 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 35
01 CHELTUIELI CURENTE 35
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 21
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 14
5010 VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 25.901
01 CHELTUIELI CURENTE 25.924
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 23
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 25.901
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -23
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -23
7010 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 25.901
01 CHELTUIELI CURENTE 25.924
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 23
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 25.901
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -23
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -23

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 16 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 7.961
01 CHELTUIELI CURENTE 64.918
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 68.103
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.115
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 200
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -4.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -56.957
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -56.957
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 7.629
01 CHELTUIELI CURENTE 64.586
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 68.103
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.115
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -332
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 200
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -4.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -56.957
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -56.957
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 3.741
01 CHELTUIELI CURENTE 60.698
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 68.103
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -2.573
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -332
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -4.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -56.957
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -56.957
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERATE 3.888
01 CHELTUIELI CURENTE 3.888
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.688
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 200
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 332
01 CHELTUIELI CURENTE 332
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 332
5108 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 332
01 CHELTUIELI CURENTE 332
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 332

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 17 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 243.466
01 CHELTUIELI CURENTE 243.366
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 144.341
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 8.070
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 43.221
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 28
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -5.584
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34.740
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 18.550
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 100
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 244.971
01 CHELTUIELI CURENTE 244.971
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145.381
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 8.350
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 43.221
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 28
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -5.299
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34.740
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 18.550
6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 245.002
01 CHELTUIELI CURENTE 245.002
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145.381
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 8.350
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 43.252
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 28
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -5.299
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34.740
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 18.550
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -31
01 CHELTUIELI CURENTE -31
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -31
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -285
01 CHELTUIELI CURENTE -285
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -285
6108 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ -285
01 CHELTUIELI CURENTE -285
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -285
5010 VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI -1.220
01 CHELTUIELI CURENTE -1.320
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.040
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -280
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 100
6110 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ -1.220
01 CHELTUIELI CURENTE -1.320
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.040
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -280
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 100

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 18 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 558.074
01 CHELTUIELI CURENTE 320.074
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -14.099
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 253.741
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 25.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 56.252
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -820
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 238.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 238.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 558.074
01 CHELTUIELI CURENTE 320.074
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -14.106
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 253.748
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 25.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 56.252
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -820
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 238.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 238.000
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -35
01 CHELTUIELI CURENTE -35
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -35
6001 APĂRARE 487.793
01 CHELTUIELI CURENTE 303.202
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -8.288
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 252.574
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 2.670
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 56.252
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -6
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 184.591
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 184.591
6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 48.639
01 CHELTUIELI CURENTE -4.770
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -5.879
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.109
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 53.409
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 53.409
6501 ÎNVĂŢĂMÂNT 6.593
01 CHELTUIELI CURENTE 6.593
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 190
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 100
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 6.303
6601 SĂNĂTATE 11.142
01 CHELTUIELI CURENTE 11.142
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 11.027
6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 5.000
01 CHELTUIELI CURENTE 5.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 5.000
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -1.058
01 CHELTUIELI CURENTE -1.058
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -244
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -814
5010 VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -7
6010 APĂRARE
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -7

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 19 – mii lei –
Ca
pi-
tol
Sub
capi
tol
Pa
ra
graf
Gru
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 269.150
01 CHELTUIELI CURENTE 277.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 210.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 75.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 4.415
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -10.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -1.915
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -8.350
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -8.350
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 269.150
01 CHELTUIELI CURENTE 277.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 210.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 75.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 4.415
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -10.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -1.915
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -8.350
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -8.350
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE -8.400
01 CHELTUIELI CURENTE -2.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -6.400
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -6.400
6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 272.535
01 CHELTUIELI CURENTE 274.385
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 212.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 75.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -700
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -10.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -1.915
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.850
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.850
6501 ÎNVĂŢĂMÂNT 4.315
01 CHELTUIELI CURENTE 5.415
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 5.415
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.100
6701 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 300
01 CHELTUIELI CURENTE 300
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 300
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -600
01 CHELTUIELI CURENTE -600
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -600
8001 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.000

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 20 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 80.088
01 CHELTUIELI CURENTE 80.088
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 17.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -73.538
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 141.100
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -4.474
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 80.088
01 CHELTUIELI CURENTE 80.088
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 17.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -73.538
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 141.100
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -4.474
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI -208.713
01 CHELTUIELI CURENTE -208.713
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -208.713
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 288.801
01 CHELTUIELI CURENTE 288.801
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 17.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 135.175
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 141.100
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -4.474

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 21 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 16.086
01 CHELTUIELI CURENTE 16.086
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.986
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.704
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.100
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.296
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 16.086
01 CHELTUIELI CURENTE 16.086
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.986
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.704
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.100
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.296
6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 14.986
01 CHELTUIELI CURENTE 14.986
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.986
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.704
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.296
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.100
01 CHELTUIELI CURENTE 1.100
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.100

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 22 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 769.485
01 CHELTUIELI CURENTE 779.485
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.900
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6.093
30 TITLUL III DOBÂNZI -330
40 TITLUL IV SUBVENŢII 446.775
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 23.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -4.605
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 300.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.852
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE -10.000
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI -10.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 769.485
01 CHELTUIELI CURENTE 779.485
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.900
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6.093
30 TITLUL III DOBÂNZI -330
40 TITLUL IV SUBVENŢII 446.775
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 23.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -4.605
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 300.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.852
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE -10.000
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI -10.000
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE 769.485
01 CHELTUIELI CURENTE 779.485
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.900
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6.093
30 TITLUL III DOBÂNZI -330
40 TITLUL IV SUBVENŢII 446.775
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 23.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -4.605
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 300.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.852
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE -10.000
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI -10.000

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 23 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -120.190
01 CHELTUIELI CURENTE -120.190
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.900
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 9.573
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -2.806
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -142.857
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT -114.384
01 CHELTUIELI CURENTE -114.384
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.900
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 9.573
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -142.857
7001 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ -109.976
01 CHELTUIELI CURENTE -109.976
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -109.976
7401 PROTECŢIA MEDIULUI -15.108
01 CHELTUIELI CURENTE -14.811
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.700
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.570
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.800
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -32.881
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -297
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -297
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE 10.700
01 CHELTUIELI CURENTE 10.403
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.200
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 7.003
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 297
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 297
5010 VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI -5.806
01 CHELTUIELI CURENTE -5.806
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -5.806
8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE -5.806
01 CHELTUIELI CURENTE -5.806
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -5.806

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 24 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -1.608.673
01 CHELTUIELI CURENTE -2.332.969
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 371
30 TITLUL III DOBÂNZI -4.148
40 TITLUL IV SUBVENŢII 216
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 141.981
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -9.991
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.758.708
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 265.304
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 22.482
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 9.524
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 725.272
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.998
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 723.274
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE -976
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -976
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT -1.613.367
01 CHELTUIELI CURENTE -2.337.663
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 371
30 TITLUL III DOBÂNZI -4.148
40 TITLUL IV SUBVENŢII 216
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 141.981
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -9.991
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.763.402
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 265.304
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 22.482
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 9.524
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 725.272
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.998
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 723.274
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE -976
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -976
6601 SĂNĂTATE 15.303
01 CHELTUIELI CURENTE 15.303
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 15.303
6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 112
01 CHELTUIELI CURENTE 112
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 112
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 265.304
01 CHELTUIELI CURENTE 265.304
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 265.304
8401 TRANSPORTURI -1.894.086
01 CHELTUIELI CURENTE -2.618.382
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 371
30 TITLUL III DOBÂNZI -4.148
40 TITLUL IV SUBVENŢII 216
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 126.566
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -9.991
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.763.402
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 22.482
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 9.524
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 725.272
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.998
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 723.274
79 OPERAŢIUNI FINANCIARE -976
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -976
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 4.694
01 CHELTUIELI CURENTE 4.694
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.694
8408 TRANSPORTURI 4.694
01 CHELTUIELI CURENTE 4.694
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.694

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 25 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 271.440
01 CHELTUIELI CURENTE 236.440
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 24.120
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 285.497
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 80.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -197.900
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 54.723
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -35.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 34.997
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 3
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 271.440
01 CHELTUIELI CURENTE 236.440
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 24.120
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 285.497
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 80.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -197.900
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 54.723
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -35.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 35.000
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE 82.100
01 CHELTUIELI CURENTE 82.100
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 80.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.100
6501 ÎNVĂŢĂMÂNT 189.340
01 CHELTUIELI CURENTE 154.340
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 24.120
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 285.497
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE -200.000
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 54.723
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE -35.000
RAMBURSABILĂ
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 35.000
5010 VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 3
5310 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 3

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 26 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
01 CHELTUIELI CURENTE 20.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -42.514
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 120.666
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -6.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -52.152
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -20.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -20.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE 20.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -52.514
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 130.666
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -6.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -52.152
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -20.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -20.000
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI 186.141
01 CHELTUIELI CURENTE 186.141
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 186.141
6601 SĂNĂTATE -161.141
01 CHELTUIELI CURENTE -141.141
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -52.514
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -30.475
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -6.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -52.152
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -20.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -20.000
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -25.000
01 CHELTUIELI CURENTE -25.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -25.000
5010 VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -10.000
6610 SĂNĂTATE
01 CHELTUIELI CURENTE
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -10.000

 

MINISTERUL CULTURII

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 27 – mii lei –
Ca pi- tol Sub capi tol Pa ra- graf Gru pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 8.708
01 CHELTUIELI CURENTE 8.427
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 395
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 4.829
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 24.085
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -3.082
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -17.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 281
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 281
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 5.879
01 CHELTUIELI CURENTE 5.598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 395
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 24.085
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -3.082
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -17.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 281
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 281
6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 5.879
01 CHELTUIELI CURENTE 5.598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 395
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 24.085
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -3.082
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ -17.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 281
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 281
5010 VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 2.829
01 CHELTUIELI CURENTE 2.829
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.829
6710 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 2.829
01 CHELTUIELI CURENTE 2.829
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.829

 

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 28 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -23.995
01 CHELTUIELI CURENTE -15.595
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -15.095
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -8.400
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -8.400
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT -23.995
01 CHELTUIELI CURENTE -15.595
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -15.095
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -8.400
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -8.400
8501 COMUNICAŢII -23.995
01 CHELTUIELI CURENTE -15.595
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -15.095
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -8.400
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -8.400

 

MINISTERUL PUBLIC

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 29 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 111.225
01 CHELTUIELI CURENTE 110.709
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 100.576
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.350
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6.783
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 516
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 516
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 111.225
01 CHELTUIELI CURENTE 110.709
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 100.576
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.350
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6.783
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 516
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 516
6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 111.225
01 CHELTUIELI CURENTE 110.709
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 100.576
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.350
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6.783
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 516
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 516

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 30 – mii lei –
Ca
pi-
tol
Sub
capi
tol
Pa
ra-
graf
Gru
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -316
01 CHELTUIELI CURENTE -300
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.200
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -16
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -16
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT -316
01 CHELTUIELI CURENTE -300
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.200
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -16
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -16
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE -316
01 CHELTUIELI CURENTE -300
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.200
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -16
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -16

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 31 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 140.440
01 CHELTUIELI CURENTE 44.069
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 24.700
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 4.869
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 96.371
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 96.371
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 140.440
01 CHELTUIELI CURENTE 44.069
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 24.700
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 4.869
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 96.371
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 96.371
6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 132.749
01 CHELTUIELI CURENTE 43.448
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 24.700
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 4.248
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 89.301
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 89.301
6501 ÎNVĂŢĂMÂNT 628
01 CHELTUIELI CURENTE 628
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 628
6601 SĂNĂTATE 7.070
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.070
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 7.070
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -7
01 CHELTUIELI CURENTE -7
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -7

 

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 32 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 5.900
01 CHELTUIELI CURENTE 5.900
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 900
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 5.900
01 CHELTUIELI CURENTE 5.900
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 900
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5.000
6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 5.900
01 CHELTUIELI CURENTE 5.900
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 900
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5.000

 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 33 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 5.000
01 CHELTUIELI CURENTE 5.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 5.000
01 CHELTUIELI CURENTE 5.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.000
6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 5.000
01 CHELTUIELI CURENTE 5.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.000

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 34 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 65.143
01 CHELTUIELI CURENTE 41.561
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.244
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 37.667
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -350
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.582
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 23.582
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 65.143
01 CHELTUIELI CURENTE 41.561
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.244
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 37.667
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -350
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.582
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 23.582
6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 65.493
01 CHELTUIELI CURENTE 41.911
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.244
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 37.667
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.582
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 23.582
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -350
01 CHELTUIELI CURENTE -350
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -350

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 35 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 3.192
01 CHELTUIELI CURENTE 7.794
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.392
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.002
40 TITLUL IV SUBVENŢII 3.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.602
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.602
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 3.192
01 CHELTUIELI CURENTE 7.794
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.392
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.002
40 TITLUL IV SUBVENŢII 3.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.602
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.602
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 559
01 CHELTUIELI CURENTE 5.149
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.392
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.757
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.590
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.590
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERATE -12
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -12
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -12
8001 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ -2.600
01 CHELTUIELI CURENTE -2.600
40 TITLUL IV SUBVENŢII -2.600
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII 21.507
01 CHELTUIELI CURENTE 21.507
40 TITLUL IV SUBVENŢII 6.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 15.507
8601 CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC -15.507
01 CHELTUIELI CURENTE -15.507
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -15.507
8701 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE -755
01 CHELTUIELI CURENTE -755
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -755

 

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 36 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -108.115
01 CHELTUIELI CURENTE -108.115
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 720
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 748
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 91.611
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -201.194
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT -108.115
01 CHELTUIELI CURENTE -108.115
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 720
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 748
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 91.611
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -201.194
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE -200.136
01 CHELTUIELI CURENTE -200.136
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 720
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 748
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -410
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -201.194
8001 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 80.000
01 CHELTUIELI CURENTE 80.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 80.000
8101 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 11.070
01 CHELTUIELI CURENTE 11.070
40 TITLUL IV SUBVENŢII -951
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.021
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII 951
01 CHELTUIELI CURENTE 951
40 TITLUL IV SUBVENŢII 951

 

ACADEMIA ROMÂNĂ

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 37 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 12.688
01 CHELTUIELI CURENTE 9.220
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 15.220
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.468
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.468
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 12.688
01 CHELTUIELI CURENTE 9.220
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 15.220
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.468
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.468
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE -2.532
01 CHELTUIELI CURENTE -6.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.468
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.468
6601 SĂNĂTATE 15.220
01 CHELTUIELI CURENTE 15.220
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 15.220

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 38 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 15.399
01 CHELTUIELI CURENTE 18.928
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 180
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -6.651
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 25.399
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.529
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.529
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 15.399
01 CHELTUIELI CURENTE 18.928
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 100
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -6.571
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 25.399
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.529
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.529
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE 15.399
01 CHELTUIELI CURENTE 18.928
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 100
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -6.571
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 25.399
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.529
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.529
5010 VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 80
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -80
8310 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 80
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -80

 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 39 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 222
01 CHELTUIELI CURENTE 222
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 172
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 40
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 222
01 CHELTUIELI CURENTE 222
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 172
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 40
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10
6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 222
01 CHELTUIELI CURENTE 222
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 172
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 40
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10

 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 40 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 210
01 CHELTUIELI CURENTE -65
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -65
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 275
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 275
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 263
01 CHELTUIELI CURENTE -12
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -12
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 275
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 275
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 263
01 CHELTUIELI CURENTE -12
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -12
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 275
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 275
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -53
01 CHELTUIELI CURENTE -53
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -53
5108 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE -53
01 CHELTUIELI CURENTE -53
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -53

 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 41 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -240
01 CHELTUIELI CURENTE -240
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -240
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT -240
01 CHELTUIELI CURENTE -240
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -240
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE -240
01 CHELTUIELI CURENTE -240
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -240

 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 42 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 239
01 CHELTUIELI CURENTE 71
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 168
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 168
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 239
01 CHELTUIELI CURENTE 71
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 168
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 168
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 239
01 CHELTUIELI CURENTE 71
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 168
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 168

 

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 44 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 2.800
01 CHELTUIELI CURENTE 2.800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 2.800
01 CHELTUIELI CURENTE 2.800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.000
6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 2.800
01 CHELTUIELI CURENTE 2.800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.000

 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 45 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 2.900
01 CHELTUIELI CURENTE 2.900
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.900
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 2.900
01 CHELTUIELI CURENTE 2.900
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.900
6701 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 2.900
01 CHELTUIELI CURENTE 2.900
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.900

 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 46 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -13.021
01 CHELTUIELI CURENTE -13.021
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -13.021
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT -13.021
01 CHELTUIELI CURENTE -13.021
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -13.021
6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE -13.021
01 CHELTUIELI CURENTE -13.021
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -13.021

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 47 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 1.644
01 CHELTUIELI CURENTE 1.644
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.664
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 536
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -56
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.500
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 1.644
01 CHELTUIELI CURENTE 1.644
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.664
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 536
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -56
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.500
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 2.042
01 CHELTUIELI CURENTE 2.042
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.624
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 418
6501 ÎNVĂŢĂMÂNT -398
01 CHELTUIELI CURENTE -398
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.040
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 118
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE -56
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.500

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 48 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 2.162
01 CHELTUIELI CURENTE 2.162
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.197
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -35
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 2.162
01 CHELTUIELI CURENTE 2.162
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.197
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -35
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 2.162
01 CHELTUIELI CURENTE 2.162
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.197
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -35

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 50 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -20
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -20
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -20

 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 51 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 986
01 CHELTUIELI CURENTE 986
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 986
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 986
01 CHELTUIELI CURENTE 986
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 986
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 986
01 CHELTUIELI CURENTE 986
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 986

 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 52 – mii lei –
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Gru-
pa/
Titlu
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -2.367
01 CHELTUIELI CURENTE -2.367
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.367
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT -2.367
01 CHELTUIELI CURENTE -2.367
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.367
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE -2.367
01 CHELTUIELI CURENTE -2.367
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.367

 

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 53 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa-ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 12.000
01 CHELTUIELI CURENTE 12.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 12.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 12.000
01 CHELTUIELI CURENTE 12.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 12.000
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 12.000
01 CHELTUIELI CURENTE 12.000
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 12.000

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 54 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 729.567
01 CHELTUIELI CURENTE 729.567
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -34.007
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -1.008
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.900
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 754.674
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.008
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 729.567
01 CHELTUIELI CURENTE 729.567
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -34.007
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -1.008
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.900
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 754.674
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.008
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE -97.425
01 CHELTUIELI CURENTE -97.425
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -34.007
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.900
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -73.326
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.008
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -1.008
01 CHELTUIELI CURENTE -1.008
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -1.008
7401 PROTECŢIA MEDIULUI 828.000
01 CHELTUIELI CURENTE 828.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 828.000

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-ACŢIUNI GENERALE

 

Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

 

Tit: 65 – mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 584.126
01 CHELTUIELI CURENTE 584.126
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.356
30 TITLUL III DOBÂNZI -100.000
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 905.770
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -240.000
5001 CHELTUIELI – BUGET DE STAT 584.126
01 CHELTUIELI CURENTE 584.126
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.356
30 TITLUL III DOBÂNZI -100.000
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 905.770
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -240.000
5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE -240.000
01 CHELTUIELI CURENTE -240.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -240.000
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 924.126
01 CHELTUIELI CURENTE 924.126
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.356
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 905.770
5501 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI -100.000
01 CHELTUIELI CURENTE -100.000
30 TITLUL III DOBÂNZI -100.000

 

ANEXA Nr. 3

 

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2015

 

– mii lei –
Nr. crt. Judeţul TOTAL
INFLUENŢE
din care pentru:
susţinerea sistemului de protecţie a copilului susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din care pentru
salarii, sporuri, indemnizatii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională plata diferenţelor la contribuţiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite, prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unităţile de învăţământ special şi CJRAE
TOTAL 121.587 57.857 23.947 39.783 8.000 25.783 6.000
1 ALBA 1.541 1.057 923 -439 -800 292 69
2 ARAD 2.495 1.291 255 949 100 627 222
3 ARGEŞ 4.694 1.704 830 2.160 300 1.729 131
4 BACĂU 4.229 1.967 1.150 1.112 600 429 83
5 BIHOR 4.736 1.567 634 2.535 800 1.364 371
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 2.489 872 333 1.284 250 869 165
7 BOTOŞANI 1.815 1.119 504 192 100 0 92
8 BRAŞOV 3.048 1.408 266 1.374 400 846 128
9 BRĂILA 2.606 1.686 193 727 100 498 129
10 BUZĂU 2.775 1.817 136 822 250 369 203
11 CARAŞ-SEVERIN 2.394 1.142 236 1.016 0 883 133
12 CĂLĂRAŞI 1.465 1.039 312 114 0 90 24
13 CLUJ 5.739 1.132 521 4.086 500 3.274 312
14 CONSTANŢA 4.337 2.216 878 1.243 250 768 225
15 COVASNA 1.273 993 64 216 0 164 52
16 DÂMBOVIŢA 2.633 1.928 369 336 50 225 61
17 DOLJ 3.976 2.663 601 712 250 254 208
18 GALAŢI 3.119 1.388 444 1.287 100 941 246
19 GIURGIU 759 477 232 50 0 35 15
20 GORJ 1.808 930 483 395 100 224 71
21 HARGHITA 2.723 1.453 218 1.052 800 192 60
22 HUNEDOARA 3.571 639 555 2.377 300 1.945 132
23 IALOMIŢA 962 666 225 71 0 22 49
24 IAŞI 8.451 4.705 906 2.840 600 1.859 381
25 ILFOV 1.320 562 407 351 0 321 30
26 MARAMUREŞ 3.092 1.024 588 1.480 400 901 179
27 MEHEDINŢI 1.835 1.227 181 427 0 326 101
28 MUREŞ 3.271 1.204 1.440 627 200 362 65
29 NEAMŢ 3.421 1.429 917 1.075 200 680 195
30 OLT 3.100 1.263 566 1.271 900 280 91
31 PRAHOVA 3.515 1.582 1.364 569 0 441 128
32 SATU MARE 1.686 779 542 365 100 198 67
33 SĂLAJ 1.703 877 523 303 150 74 79
34 SIBIU 3.185 1.017 982 1.186 500 528 158
35 SUCEAVA 5.265 1.678 1.233 2.354 500 1.381 473
36 TELEORMAN 1.678 843 165 670 100 482 88
37 TIMIŞ 5.351 2.029 947 2.375 800 1.200 375
38 TULCEA 1.741 888 736 117 0 90 27
39 VASLUI 4.184 2.857 755 572 0 455 117
40 VÂLCEA 3.021 1.678 820 523 100 328 95
41 VRANCEA 2.272 1.061 513 698 0 528 170
Sume rezervate care se repartizează pe judeţe prin hotărâri ale Guvernului , în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale -1.691 -1.691 -1.000 -691

 

ANEXA Nr. 4

 

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti pe anul 2015

 

– mii lei –
Nr. crt. Judeţul TOTAL INFLUENŢE din care pentru:
finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din care pentru: hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat plata diferenţelor la contribuţiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare
salarii, sporuri indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora în unităţile de învăţământ preuniversitar de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b) – d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
TOTAL 902.343 62.000 62.000 0 644.217 140.000 50.000
1 ALBA 26.343 4.153 3.000 1.153 19.866 1.474 850
2 ARAD 21.008 2.870 1.400 1.470 14.967 1.976 1195
3 ARGEŞ 86.634 4.254 2.000 2.254 74.270 6.785 1325
4 BACĂU 34.025 6.249 3.300 2.949 22.341 4.040 1395
5 BIHOR 35.131 5.474 3.000 2.474 23.996 4.271 1390
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 27.352 2.676 1.000 1.676 22.000 1.796 880
7 BOTOŞANI 11.448 3.784 1.500 2.284 3.318 3.476 870
8 BRAŞOV 27.419 1.618 0 1.618 21.971 2.720 1110
9 BRĂILA 20.446 2.226 1.200 1.026 14.812 2.693 715
10 BUZĂU 10.411 3.130 1.200 1.930 2.481 3.730 1070
11 CARAŞ-SEVERIN 23.978 3.061 2.000 1.061 18.065 1.987 865
12 CĂLĂRAŞI 15.330 2.362 1.000 1.362 9.734 2.359 875
13 CLUJ 27.398 4.648 3.000 1.648 17.000 4.115 1635
14 CONSTANŢA 19.074 -343 -2.500 2.157 14.059 4.043 1315
15 COVASNA 12.738 2.510 1.500 1.010 8.255 1.568 405
16 DÂMBOVIŢA 22.829 4.272 2.000 2.272 14.171 2.811 1575
17 DOLJ 31.313 5.700 3.500 2.200 19.438 5.145 1030
18 GALAŢI 29.719 3.284 1.300 1.984 21.452 3.878 1105
19 GIURGIU 6.395 -753 -2.000 1.247 4.874 1.404 870
20 GORJ 17.643 3.355 1.900 1.455 10.371 3.037 880
21 HARGHITA 31.808 4.076 2.500 1.576 24.079 3.158 495
22 HUNEDOARA 45.355 2.915 2.000 915 37.931 3.024 1485
23 IALOMIŢA 7.745 1.093 0 1.093 3.538 2.439 675
24 IAŞI 39.062 6.402 2.500 3.902 24.800 6.245 1615
25 ILFOV 4.019 -3.482 -5.000 1.518 5.265 1.166 1070
26 MARAMUREŞ 34.673 5.259 3.500 1.759 23.504 4.675 1235
27 MEHEDINŢI 15.488 2.489 1.500 989 9.821 1.998 1180
28 MUREŞ 21.946 4.724 2.500 2.224 13.979 2.203 1040
29 NEAMŢ 43.299 4.587 2.200 2.387 33.800 3.837 1075
30 OLT 28.148 4.157 2.500 1.657 18.896 3.980 1115
31 PRAHOVA 37.799 2.819 0 2.819 28.718 3.947 2315
32 SATU MARE 19.150 3.417 2.000 1.417 11.344 3.294 1095
33 SĂLAJ 19.220 2.111 1.000 1.111 14.148 2.081 880
34 SIBIU 20.395 3.932 2.500 1.432 12.912 2.716 835
35 SUCEAVA 38.150 6.641 3.000 3.641 23.925 5.999 1585
36 TELEORMAN 15.995 2.404 1.000 1.404 9.900 2.746 945
37 TIMIŞ 44.606 4.087 2.000 2.087 33.700 5.078 1741
38 TULCEA 13.575 822 0 822 10.600 1.467 686
39 VASLUI 17.768 3.235 1.000 2.235 10.600 2.772 1161
40 VÂLCEA 36.076 2.352 1.000 1.352 29.083 3.020 1621
41 VRANCEA 18.376 3.575 2.000 1.575 11.392 2.313 1096
42 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 71.5341) 4.855 3.000 2) 1.855 2) 48.319 3) 8.534 4) 3700
43 Sume rezervate care se repartizează pe judeţe prin hotărâri ale Guvernului , în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale -228.478 -75.000 0 -75.000 -153.478

 

1) din care: 5.158 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi 968 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap

2) include şi cheltuielile cu salariile aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională

3) include şi cheltuielile cu hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională

4) include şi cheltuielile cu plata contribuţiilor sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente drepturilor salariale câştigate prin sentinţe judecătoreşti din învăţământul special şi centrele de resurse şi asistentă educaţională

 

ANEXA Nr. 5

 

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE

 

– mii lei –
Nr. Crt. Judeţe Total
0 1 2
TOTAL ŢARĂ 900.000
1 ALBA 16.534
2 ARAD 18.520
3 ARGEŞ 21.436
4 BACĂU 35.280
5 BIHOR 24.098
6 BISTRIŢA – NĂSĂUD 17.920
7 BOTOŞANI 31.144
8 BRAŞOV 17.766
9 BRĂILA 17.306
10 BUZĂU 23.986
11 CARAŞ – SEVERIN 22.541
12 CĂLĂRAŞI 18.486
13 CLUJ 18.165
14 CONSTANŢA 24.486
15 COVASNA 11.326
16 DÂMBOVIŢA 25.793
17 DOLJ 28.244
18 GALAŢI 24.467
19 GIURGIU 16.227
20 GORJ 16.624
21 HARGHITA 18.615
22 HUNEDOARA 20.236
23 IALOMIŢA 16.245
24 IAŞI 34.036
25 ILFOV 5.328
26 MARAMUREŞ 26.551
27 MEHEDINŢI 17.659
28 MUREŞ 22.668
29 NEAMŢ 34.458
30 OLT 24.767
31 PRAHOVA 23.555
32 SATU MARE 16.043
33 SĂLAJ 12.914
34 SIBIU 13.387
35 SUCEAVA 45.135
36 TELEORMAN 23.359
37 TIMIŞ 20.731
38 TULCEA 17.028
39 VASLUI 32.499
40 VÂLCEA 20.287
41 VRANCEA 24.150

 

ANEXA Nr. 5a

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate judeţului Suceava potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011

 

– mii lei –
Nr. Crt. Unitatea administrativ-teritorială Rate de capital + Dobânzi
TOTAL 19.550
1 Municipiul Câmpulung Moldovenesc 3.075
2 Municipiul Vatra Dornei 4.712
3 Oraşul Gura Humorului 5.893
4 Oraşul Siret 793
5 Oraşul Broşteni 225
6 Oraşul Cajvana 253
7 Oraşul Dolhasca 142
8 Oraşul Liteni 127
9 Oraşul Milişăuţăi 61
10 Oraşul Solca 102
11 Oraşul Vicovu de Sus 582
12 Comuna Adâncata 125
13 Comuna Arbore 253
14 Comuna Bogdăneşti 51
15 Comuna Bosanci 81
16 Comuna Botoşana 199
17 Comuna Buneşti 35
18 Comuna Cacica 153
19 Comuna Ciprian Porumbescu 83
20 Comuna Cornu Luncii 65
21 Comuna Dărmăneşti 52
22 Comuna Dolheşti 19
23 Comuna Dorneşti 99
24 Comuna Drăgoieşti 68
25 Comuna Drăguşeni 34
26 Comuna Dumbrăveni 241
27 Comuna Fundu Moldovei 142
28 Comuna Grăniceşti 44
29 Comuna Horodniceni 33
30 Comuna Iacobeni 81
31 Comuna Ipoteşti 58
32 Comuna Marginea 243
33 Comuna Mănăstirea Humorului 46
34 Comuna Moldoviţa 171
35 Comuna Păltinoasa 50
36 Comuna Pătrăuţi 18
37 Comuna Pârteştii de Jos 129
38 Comuna Poiana Stampei 80
39 Comuna Preuteşti 117
40 Comuna Rădăşeni 57
41 Comuna Râşca 46
42 Comuna Sadova 59
43 Comuna Siminicea 28
44 Comuna Suceviţa 133
45 Comuna Todireşti 74
46 Comuna Udeşti 43
47 Comuna Vadu Moldovei 66
48 Comuna Vama 186
49 Comuna Volovăţ 123

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

 

– mii lei –
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
0001 05 VENITURI – TOTAL 361.462
0002 05 I.VENITURI CURENTE 214.531
1205 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII 130.000
09 Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din Fondul Naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sanatatii 127.617
10 Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate până la data de 30 septembrie 2011 2.383
2000 05 B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 84.531
2005 CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR 41.421
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori 41.421
2105 CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 43.110
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi 43.110
4100 05 IV SUBVENŢII 146.931
4200 05 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 146.931
4205 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 163.161
23 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 65
26 Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare 186.141
27 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului -608
30 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari -25.000
48 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare -65
49 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 700
50 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105,113,114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate -72
53 Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 2.000
4305 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII -16.230
02 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventive 3.800
03 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului -30
12 Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii -20.000
5005 CHELTUIELI – TOTAL 361.462
01 CHELTUIELI CURENTE 361.462
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.700
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 385.600
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -37.500
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6.662
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 361.462
01 CHELTUIELI CURENTE 361.462
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.700
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 385.600
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -37.500
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6.662
6605 SĂNĂTATE 354.800
01 CHELTUIELI CURENTE 354.800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.700
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 385.600
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -37.500
6805 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6.662
01 CHELTUIELI CURENTE 6.662
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6.662