În atenția membrilor de sindicat care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I anterior datei de 01.07.2017

În ultima perioadă, am primit numeroase sesizări referitoare la intenția cadrelor didactice care și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul didactic I înainte de data de 01.07.2017- data intrării în vigoare Continuare »

Plângere prealabilă privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I

Federatiile sindicale formulează plângere prealabilă împotriva OME nr. 3993/2021- privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I. Descarcă documentul aici! Continuare »

Modificări aduse LEN cu privire la ocuparea funcțiilor de director

Începând cu data de 31 mai 2021 a intrat în vigoare modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind ocuparea funcțiilor de Continuare »

Demers privind respectarea legii în privința salarizării

Federația Sindicatelor Libere din învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au revenit la MEN cu solicitarea de a dispune măsurile ce se impun pentru a se asigura calculul corect al Continuare »

Cursurile în școli vor funcționa după două scenarii

Astăzi, 28 aprilie 2021, au fost aduse modificări Ordinul Comun Ministerul Educației – Ministerul Sănătății privind măsurile aplicabile în contextul prevenirii infecției cu SARS-COV2. Practic, începând cu data de 5 mai 2021, Continuare »

Acrediat: Lecția în on-line!

Află mai multe și completează Formularul de preînscriere pe: www.fsli.ro/index.php/lectia-in-on-line/ Este un program educațional destinat profesorilor, bazat pe exerciții practice interactivitate și sprijin constant în scopul: dobândirii rapide de competențe digitale cu Continuare »

Modificări aduse Calendarului evaluărilor naționale la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 12 aprilie 2021 a fost publicat  Ordinul nr. 3647/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale Continuare »

Dreptul la concediul de odihnă trebuie respectat conform legii, nu după cum ”vrea” EDUSAL

În ultima perioadă s-au primit numeroase sesizări că programul EDUSAL obligă unitățile de învățământ ca „pe perioada vacanțelor, întregul personal didactic de predare, inclusiv personalul de conducere, să se afle în concediu Continuare »

Uniunea Europeană – Sinteza discuțiilor din cadrul CDS pentru Educație

Sinteza discuțiilor din cadrul Comisiei de Dialog Social pentru Educație de la nivelul UE din  9 martie 2021 Subiectul principal l-a reprezentat PLANURILE NATIONALE DE RECUPERARE ȘI REZILIENȚĂ. Reprezentantul Comisiei Europene dl. Continuare »

 

Ordinul nr. 3382/2017 privind structura anului şcolar 2017-2018 

În temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. –(1) Anul şcolar 2017-2018 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de zile lucrătoare.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a)      pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 25 mai 2018;
b)      pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 8 iunie 2018;
c)       pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
d)      pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
e)      pentru învăţământul special – clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 177 de zile lucrătoare;
f)       stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor;
g)      pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile- cadru de învăţământ, în vigoare.

Art. 2. – Anul şcolar 2017-2018 începe pe data de 1 septembrie 2017, se încheie pe data de 31 august 2018 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

 • Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017-2 februarie 2018.
 • Cursuri – luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017
 • În perioada 28 octombrie-5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
 • Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 duminică, 14 ianuarie 2018
 • Cursuri – luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018
 • Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2018 duminică, 11 februarie 2018
 • Semestrul al II-lea are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018-15 iunie 2018
 • Cursuri – luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018
 • Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 31 martie 2018 – marţi, 10 aprilie 2018
 • Cursuri – miercuri, 11 aprilie 2018 – vineri, 15 iunie 2018
 • Vacanţa de vară – sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018

Art. 3. – În zilele libere prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Art. 4. – Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei, ziua de 5 iunie – Ziua învăţătorului.

Art. 5. – (1) Programul naţional „Şcoala altfel” se va desfăşura în perioada 2 octombrie 2017-31 mai 2018, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

(2)Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada lucrărilor scrise semestriale/tezelor.

Art. 6. – Lucrările scrise semestriale/tezele se susţin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Art. 7. – Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.

Art. 8. – (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

(2)Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.

(3)Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale: evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competenţelor profesionale, examenele de atestare a competenţelor, examenele de absolvire.

(4)Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale sau altele asemenea, nu se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare.

Art. 9. – Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naţionale.

Art. 10. – Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală management preuniversitar, inspectoratele şcolare, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucureşti, 24 februarie 2017.

Nr. 3.382.